Χαράλαμπος Χάχαλης

 

Δικηγόρος LL.M.

e-mail: hachalis@gmail.com

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες κατοίκους της Γερμανίας είναι η δυνατότητα απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας. Για το λόγο αυτό παραθέτω ορισμένες πληροφορίες για την απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας με πολιτογράφηση.

Βασική προϋπόθεση πολιτογράφησης είναι η μόνιμη διαμονή στη Γερμανία για τουλάχιστον οχτώ χρόνια, η οποία αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, με άδεια ή δικαίωμα παραμονής. Για συζύγους γερμανών πολιτών το διάστημα παραμονής ορίζεται στα τρία χρόνια.

Πρόσθετες προϋποθέσεις είναι η απόδειξη γνώσης της γερμανικής γλώσσας, η μη καταδίκη για ορισμένα αδικήματα καθώς και η δυνατότητα του αιτούντος την πολιτογράφηση να συντηρείται οικονομικά δηλαδή δεν απαιτείται η χορήγηση κάποιου κοινωνικού επιδόματος.

Τονίζεται το γεγονός ότι ο αιτών θα πρέπει επιπλέον να περάσει επιτυχώς ένα τεστ που έχει την μορφή ενός ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει ερωτήσεις από διάφορες θεματικές ενότητες, κυρίως κοινωνικού περιεχομένου αλλά και της ιστορίας της Γερμανίας.

Αν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούται, τότε δεν γεννάται δικαίωμα για πολιτογράφηση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον η αποβολή της ελληνικής υπηκοότητας για την απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας.

Τέκνα που γεννιούνται από μη γερμανούς γονείς αποκτούν με τη γέννησή τους την γερμανική ιθαγένεια εφόσον ο ένας από τους γονείς τους: α) διαθέτει κάρτα μόνιμης παραμονής και β) έχει την συνήθη διαμονή του στη Γερμανία τουλάχιστον επί οκτώ χρόνια.

Ως  Γερμανός υπήκοος, ο πολίτης απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα του γερμανού πολίτη όπως λ.χ. να συμμετέχει σε όλες τις εκλογές.