Εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του Κολλεγίου Ανατόλια και της Deloitte

Θεσσαλονίκη:

Οι προοπτικές και οι προβλέψεις αναφορικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Οικονομίας και πιθανά σενάρια αναφορικά με το μέλλον του ευρώ, καθώς επίσης και πρακτικές αντιμετώπισης της αβεβαιότητας που υπάρχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση “Preparing for the Unpredictable – How companies can embrace the economic uncertainty in Greece to their advantage”, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2012 στη Βιβλιοθήκη Bissell του Αmerican College of Thessaloniki (ACT) με την από κοινού διοργάνωση του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του Κολλεγίου Ανατόλια και της Deloitte.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά και στις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Region) όπως επίσης και στις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων των Ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή με τη χρηματοδοτική βοήθεια της Black Sea Trade & Development Bank. Παράλληλα παρουσιάστηκε αναλυτικά η μεθοδολογία “Ευέλικτου Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσω Σεναρίων” (“Scenario Planning”) της Deloitte ως απάντηση στην εντεινόμενη αβεβαιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις. Καθώς η οικονομική κρίση φαίνεται ότι θα ξεπεράσει σε διάρκεια και αρνητικές συνέπειες κάθε αρχική πρόβλεψη, οι επιχειρήσεις καλούνται να χαράξουν τη μελλοντική τους πορεία, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα.

Η αβεβαιότητα δεν πηγάζει από την απουσία προβλέψεων, αλλά κυρίως από την ύπαρξη πολλών και αντικρουόμενων θεωριών. Σε αυτό το πλαίσιο συνδυάζοντας διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης της οικονομίας και της αγοράς και αντίστοιχα τον αντίκτυπο στη λειτουργία, απόδοση και ρευστότητα της εταιρείας. Στη συνέχεια, για κάθε σενάριο η βέλτιστη στρατηγική για την εταιρεία μπορεί να διαμορφωθεί με την αναγνώριση κατάλληλων δράσεων και  επιλογών αντιμετώπισης των προκλήσεων και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός ευέλικτου στρατηγικού πλάνου δράσης, με στόχο την προετοιμασία της επιχείρησης για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θέτει η παρούσα οικονομική συγκυρία, την ανάγκη για συγκεκριμένο πλάνο μελλοντικών δράσεων με παράλληλη αντιμετώπιση του κινδύνου ότι η νέα «φυσιολογική κατάσταση» στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον θα διαμορφωθεί με τρόπους που ούτε η πλέον αξιόπιστη και μελετημένη εκτίμηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει.

Έπειτα από τρία και πλέον έτη ρευστού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η συνεχής αβεβαιότητα πιθανώς να είναι νέα «φυσιολογική κατάσταση».