Ομιλία Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με σκοπό την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για τη κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa).

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης αποτελεί διεθνή σύμβαση που υπεγράφη στις 14 Μαΐου 2014 μεταξύ της Ελλάδας, όπως εκπροσωπήθηκε από την τότε Υπουργό Τουρισμού, και της Αυστραλίας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων.amanatidis_ioannis

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1 του Συντάγματός μας, οι διεθνείς συμβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, μετά την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ.

Από το 1996 η Αυστραλία είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τη σύναψη διμερών συμφωνιών για την κινητικότητα των νέων. Αντίστοιχες συμφωνίες η Αυστραλία έχει υπογράψει με την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Οι πρώτες επίσημες συζητήσεις ξεκίνησαν το 2011 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και άλλων ομογενειακών οργανώσεων. Ωστόσο, οι προσπάθειες κατάρτισης μιας τέτοιας σύμβασης μετρούν περί τα 20 χρόνια. Χαρακτηριστικά, καταθέτω στα πρακτικά, προς ενημέρωσή σας, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας «Νέος Κόσμος» αναφορικά με την επικείμενη κύρωση της σύμβασης.

Ας προχωρήσουμε στο περιεχόμενο της υπό κύρωση σύμβασης.

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας προβλέπει ότι κάθε χώρα θα παρέχει ετησίως, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, έως πεντακόσιες (500) θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου για την κινητικότητα των νέων από 18 έως 31 ετών (Work and Holiday Visas) ή άδειες προσωρινής διαμονής για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών.

Η visa αυτή δεν υποκαθιστά την κανονική έκδοση θεώρησης εισόδου, απλώς αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όσους διαθέτουν τα προσόντα και εκδίδεται πολύ πιο απλά και με πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα υπάρχει μόνο για μία (1) φορά, ωστόσο με την ίδια visa παρέχεται η δυνατότητα εξόδου και εισόδου όσες φορές επιθυμεί το άτομο.

Κύρια πρόθεση των εισερχόμενων ατόμων και κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η επίσκεψη για διακοπές/αναψυχή. Παρέχεται όμως και η δυνατότητα στα εισερχόμενα άτομα να εργασθούν με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (πλήρη, μερική, εποχική, εθελοντική), χωρίς όμως η περίοδος εργασίας να καλύπτει και τους 12 μήνες, καθώς ο σκοπός του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διακοπών και εργασίας. Επίσης, επιτρέπεται η δυνατότητα σπουδών με μέγιστη διάρκεια τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για την ένταξη στο πρόγραμμα Work and Holiday Visa είναι οι εξής:

Η ηλικία των ατόμων να είναι από 18 έως 31 ετών, να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα άτομα, π.χ. τέκνα, να διαθέτουν επαρκείς πόρους για διαβίωση, να μην πάσχουν από κάποια μεταδοτική ασθένεια, να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα προπτυχιακά έτη σπουδών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να έχουν τη συναίνεση εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου του κράτους από το οποίο προέρχονται και να καταβάλλουν τις απαραίτητες χρεώσεις για την αίτηση έκδοσης της θεώρησης εισόδου.

Με την κύρωση της παρούσας συμφωνίας η ελληνική Πολιτεία αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων και στην αποκόμιση των εξής οφελών:

Στοχεύουμε στη ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας, χώρας στην οποία κατοικούν πάνω από 375.000 έλληνες ομογενείς και η οποία αποτελεί τη 12η μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα.

Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια των νέων ώστε να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό, καθώς και το εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον της άλλης χώρας, γεγονός που θα οδηγήσει στην προώθηση και τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων των δύο χωρών.

Επιπλέον, με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης παρέχουμε τη δυνατότητα σε νέους ομογενείς μας από την Αυστραλία να έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και να συσφίγγουν τις σχέσεις τους με τη μητέρα πατρίδα.

Υποβοηθούμε την κινητικότητα των νέων και των δύο χωρών και παρέχουμε ευκαιρίες κάποιας μορφής απασχόλησης, συνδυαζόμενης πάντα με αναψυχή, καθώς και τη δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Τέλος, μέσω του προγράμματος δίδεται η ευκαιρία στα νέα άτομα να κάνουν επαφές στην άλλη χώρα και να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον της, ώστε να εκτιμήσουν και προσωπικά μια τυχόν μεταγενέστερη εκπαιδευτική ή επαγγελματική συνεργασία.

Όσον αφορά στις δημοσιονομικές συνέπειες, με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την κύρωση της παρούσας σύμβασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ ενδέχεται να υπάρξει αύξηση δημοσίων εσόδων της Ελλάδας από την είσπραξη των χρεώσεων για τη θεώρηση εισόδου στους υπηκόους της Αυστραλίας.

Τα επόμενα βήματα στα οποία θα προβούμε μετά την κύρωση από τη Βουλή της παρούσας συμφωνίας είναι:

Η άμεση έκδοση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων (Τουρισμού, Υγείας κ.α.) των αποφάσεων και των εγκυκλίων οδηγιών, που θα καθορίζουν και θα εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η γενική αποτίμηση της υπό κύρωσης σύμβασης, πέραν των ανωτέρω ειδικών αναφερόμενων οφελών, πρέπει να θεωρηθεί ως άκρως θετική για τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς δίδεται μια νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας, ιδίως αν συνεκτιμηθεί και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα «The Hellenic Initiative», το οποίο αποτελεί πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης νέων Ελλήνων σε αυστραλιανές επιχειρήσεις, καθώς και το πρόγραμμα «Speak Greek in March», το οποίο πραγματοποιείται από τις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας και στοχεύει στην προώθηση και ενθάρρυνση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Ενημέρωσης και
Δημόσιας Διπλωματίας