ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Σήμερον, Δευτέραν, 29ην Μαΐου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεχώρησεν εἰς Στουτγκάρδην, προκειμένου νά ἐπισκεφθῇ τήν Εὐαγγελικήν Ἐκκλησίαν Γερμανίας, ἑορτάζουσαν ἐφέτος τήν 500ήν ἐπέτειον τῆς Μεταρρυθμίσεως, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Σεβ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford – Strohm, ἀνταποδίδων οὕτω τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον.

Κατά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ ἐν Γερμανίᾳ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά ἀνακηρυχθῇ ἐπίτιμος Διδάκτωρ τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἱστορικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης.

Ἐκ Βυρτεμβέργης ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά μεταβῇ εἰς τήν πρωτεύουσαν Βερολῖνον ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἱδρύματος Konrad Adenauer, ὅπου θά δώσῃ διάλεξιν μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα», θά ἔχῃ δέ συνάντησιν καί μετά τοῦ νέου Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας.

Μέλη τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἐπίσκεψιν εἶναι, πλήν ἀσφαλῶς τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων καί Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς καί ὁ ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο.

Σύν Θεῷ, ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν 2αν Ἰουνίου.