φωτό αρχείου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους καὶ ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τελοῦμε στὶς ἐκκλησίες μας τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ τελεῖται συνολικὰ δέκα φορὲς τὸν χρόνο. Οἱ εὐχὲς αὐτῆς τῆς Λειτουργίας ἔχουν μοναδικὴ ὀμορφιά. Ἂς ξεκινήσουμε, λοιπόν, τὴ νέα χρονιὰ μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸτὴν προσευχὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, γυρισμένα στὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦμε σήμερα.

«Σὲ παρακαλοῦμε ἀκόμη,θυμήσου, Κύριε, τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶἀποστολικὴἘκκλησία, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἕνα ὣς τὸ ἄλλο σημεῖο τοῦ κόσμου, καὶ χάρισε τὴν εἰρήνη σ᾽ αὐτὴν ποὺτὴν συνέστησες μὲ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.

Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἐργάζονται καὶ καρποφοροῦν τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἔργα στὶς ἅγιές σουἘκκλησίες, καὶὅσους θυμοῦνται καὶ ἐλεοῦν τοὺς φτωχούς·ἀντάμειψέ τους μὲ τὶς πλούσιες καὶ οὐράνιες δωρεές σου·χάρισε σ᾽ αὐτοὺς ἀντὶ γιὰ τὰἐπίγεια τὰοὐράνια, ἀντὶ γιὰ τὰ πρόσκαιρα τὰ αἰώνια, ἀντὶ γιὰ τὰ φθαρτὰ τὰἄφθαρτα.

Θυμήσου, Κύριε, καὶ τὸν λαὸ ποὺ παρευρίσκεται τώρα στὸν ναό, καθὼς καὶ ὅσους γιὰ κάποια εὔλογη αἰτία δὲν μπόρεσαν νὰ ἔλθουν σήμερα ἐδῶ, καὶἐλέησε καὶ αὐτοὺς καὶἐμᾶς μὲ τὸ μεγάλο καὶ ἄπειρο ἔλεός σου.Γέμισε τὰσπίτια τους μὲ κάθε ἀγαθό·διατήρησε τὶς οἰκογένειές τους μὲ εἰρήνη καὶὁμόνοια·ἀνάθρεψε τὰ νήπια· παιδαγώγησε τοὺς νέους· βοήθησε στὴν δύσκολη φάση τῆς ἡλικίας τους τοὺς γέροντες·ἐνίσχυσε τοὺς ὀλιγόψυχους, ποὺ ἔχουν ἀποθαρρυνθεῖ ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή·περιμάζεψε τοὺς διασκορπισμένους·ἐπανάφερε ὅσους πλανήθηκαν ὡς πρὸς τὴν πίστη τους καὶἐπανασύνδεσέ τους μὲ τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶἀποστολικὴἘκκλησία, αὐτὴ δηλαδὴποὺ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς πιστοὺς σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμοποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους σου.

Ταξίδεψε μαζὶ μὲὅσους ταξιδεύουν στὴν θάλασσα· συνόδευσε τοὺςὁδοιπόρους· προστάτευσε τὶς χῆρες·ὑπεράσπισε τὰὀρφανά·σῶσε τοὺς αἰχμαλώτους· θεράπευσε τοὺς ἀσθενεῖς.Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἀδελφούς μας καταδικάζονται ἀδίκως καὶ ὁδηγοῦνται γιὰ νὰ ἐργάζονται σὲ μεταλλεῖα, σὲ βαρειὲς δουλειὲς καὶ ἐξορίες, καὶ ὅσους βρίσκονται σὲμεγάλη θλίψη,ἀνάγκη καὶ δύσκολη περίσταση, καὶ ὅλους γενικῶς ποὺἔχουν ἀνάγκη τὴν μεγάλη σου εὐσπλαχνία· καθὼς καὶ ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶὅσους μᾶς μισοῦν, καὶὅσους ζήτησαν ἀπὸἐμᾶς τοὺς ἀνάξιους νὰ προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς.

Θυμήσου, Κύριε ὁ Θεός μας, καὶὅλον τὸν λαό σου, καὶ σ᾽ὅλους σκόρπιζε τὸ πλούσιό σου ἔλεος, ἐκπληρώνοντας στὸν καθένα τὰ αἰτήματα γιὰ τὴν σωτηρία του. Καὶὅσους ἐμεῖς δὲν μνημονεύσαμε, εἴτεἐπειδὴἀγνοοῦμε τὰὀνόματά τους εἴτε ἐπειδὴ τὰ λησμονήσαμε ἢ δὲν προλάβαμε νὰ τὰἀναφέρουμε διότι εἶναι πολλά, ἐσὺ ὁ Θεός μας θυμήσου τους, ἀφοῦ γνωρίζεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴν ἡλικία καὶ τὸὄνομα, καὶ βέβαια τὴν ζωή τουἀπὸ τότε ποὺἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.

Διότι ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ἡμοναδικὴ βοήθεια ἐκείνων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν καμιὰ ἄλλη βοήθεια σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο· εἶσαιἡ μοναδικὴἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων·ὁ σωτήρας τῶν δοκιμαζομένων, τὸ λιμάνι ὅσων ταξιδεύουν μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, ὁἰατρὸς τῶν ἀσθενῶν. Ἐσύ, Κύριε, ὁ ἴδιος γίνε τὰ πάντα γιὰὅλους, διότι ἐσὺ γνωρίζεις καλὰ τὸν καθένα καὶ τὸ αἴτημά του, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς ἀνάγκες του. Γλύτωσε, Κύριε, τὴν πόλη αὐτή, καὶ κάθε πόλη καὶ χώρα,ἀπὸ πεῖνα, ἐπιδημία, σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, ἐχθρικὴἐπιδρομὴ καὶἐμφύλιο πόλεμο.

Ἔλα νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖς, Κύριε, μὲ τὴν μεγάλη σουἀγαθότητα·φανερώσου σ᾽ ἐμᾶς μὲ τὸμεγάλο σουἔλεος·χάρισέ μας ἀνέμους καὶ καιροὺς εὐνοϊκοὺς καὶὠφέλιμους·στεῖλε μας στὴ γῆ βροχὲς ἤρεμες καὶ κατάλληλες γιὰ καρποφορία· εὐλόγησε τὶς ἐποχὲς τοῦἔτους μὲ τὴν μεγάλη σου καλοσύνη. Ὅλους ἐμᾶς δέξου μας στὴνΒασιλεία σου καὶἀνάδειξέ μας υἱοὺς φωτὸς καὶυἱοὺς ἡμέρας, ποὺ θὰ ἐργαζόμαστε ἔργα φωτεινά, εὐάρεστα σὲ σένα. Χάρισέ μας, Κύριε καὶ Θεέ μας, τὴν δική σου εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη, διότι ὅλα τὰ πρόσφερες σ᾽ἐμᾶς γιὰ τὴν δική μας σωτηρία».

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου προσευχόμαστε σὲ κάθε Θ. Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ φυσικὰ ἀναρωτιόμαστε: τί θὰ ἔλεγε καὶ τί θὰ ἔκανε ὁ ἅγιος σήμερα, στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας; Ἡ ἀπάντηση σ᾽ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση εἶναι εὔκολη, διότι ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Μ. Βασιλείου γνωρίζουμε πώς – μεταξὺ πολλῶν ἄλλων θεάρεστων ἔργων – φρόντιζε τοὺς ἀρρώστους τῆς ἐποχῆς του. Μιμούμενος τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ περιέθαλπε ἀκόμα καὶ ὅσους νοσοῦσαν ἀπὸ λέπρα. Τοὺς φρόντιζε ὁ ἴδιος προσωπικά, ἂν καὶ ἡ ἐπιδημικὴ αὐτὴ νόσος ἦταν τότε μεταδοτικὴ καὶ ἀνίατη. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, συμπληρώνεταιμὲ τὴν ἔμπρακτη φροντίδα, τὴν ἀλληλέγγυα καὶ ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ τὴνὁλόψυχη παρηγορία τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἐπιζώντων. Καὶ ἀκριβῶς σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο μποροῦμε νὰ βροῦμε καὶ τὴν δική μας ἀποστολή, εἰδικὰ μάλιστα στὸ νέο ἔτος!

Μὲ τὸν Μ. Βασίλειο ὡς πρότυπο γιὰ τὴν ζωή μας σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2022

 

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος