Η Ελλάδα κατέχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά η κυβέρνηση καθυστερεί να ορίσει εκπρόσωπο στη σχετική θεματική ομάδα εργασίας της Κομισιόν

Πάνω από έξι εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και κατάρτιση μην έχοντας απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μην έχοντας στοιχειώδη μετασχολική ειδίκευση. Η κατηγορία αυτή γνωστή ως «early school leavers» έχει μέσο όρο ηλικίας 18-24 και ανέρχεται σε ποσοστό 14,4%. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο αμέσως μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων μεταναστών (πάνω από 40%) που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα.

Ρ. Κράτσα
Γ.Παπανικολάου

Οι ευρωβουλευτές Ρόδη Κράτσα και Γιώργος Παπανικολάου ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληροφορηθούν τα μέσα παρακολούθησης και δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και τονίζουν ότι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ έχει θέσει ως βασική παράμετρο τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου στο 10%. Σύμφωνα όμως με το Παράρτημα 1 (Έκθεση προόδου σχετικά με την Ευρώπη 2020) της Ετήσιας Επισκόπησης της Οικονομικής Ανάπτυξης 2011 «..ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν καθορίσει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, η συνολική προσπάθεια φαίνεται πιθανό να καταλήξει σε υστέρηση της Ευρώπης (10,5%) έναντι του στόχου του 10% για το 2020». Αναφέρεται επίσης ότι η μείωση του ευρωπαϊκού μέσου όρου πρόωρης εγκατάλειψης της παιδείας και εκπαίδευσης έστω κατά 1% θα μπορούσε να εμπλουτίσει την ευρωπαϊκή οικονομία ετησίως με σχεδόν 500.000 περισσότερους ειδικευμένους νέους εργαζομένους σε μία περίοδο όπου η Ευρώπη υστερεί σε διεθνές επίπεδο στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ιδιαίτερα ότι παρά τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου στην Ελλάδα και παρά τη μεγάλη σημασία που θα είχε η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, η κυβέρνηση δεν έχει κινητοποιηθεί. Άφησε αναξιοποίητη την ευκαιρία να ορίσει επιστημονικό εκπρόσωπο στη θεματική ομάδα εργασίας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου που έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της πριν τα τέλη του 2011. Η προθεσμία ορισμού εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η αρμόδια Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία κα Ανδρούλλα Βασιλείου ανέφερε ότι η σχετική σύσταση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2011 προβλέπει ένα πλαίσιο συνεκτικών πολιτικών για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αναφέρει αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες σε όλα τα κράτη μέλη, να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, να στηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω της διεξαγωγής συγκριτικών μελετών και έρευνας, και να στηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών των κρατών μελών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως για παράδειγμα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Επίτροπος πληροφορεί τους έλληνες ευρωβουλευτές επίσης ότι δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή μελέτης σε επίπεδο ΕΕ με θέμα την αξιοποίηση των καλών πρακτικών από την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ενώ το Μάρτιο του 2012 θα διοργανώσει διάσκεψη για τις πολιτικές μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

«Τη στιγμή που οι μαθητές εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση και δηλώνουν απογοητευμένοι από αυτήν, την ώρα που οι νέοι επιλέγουν την φυγή στο εξωτερικό ως μόνη διέξοδο, η Ελλάδα αδυνατεί να αξιοποιήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές δυνατότητες που τις προσφέρονται. Έξοδος από την κρίση συνεπάγεται πρωτίστως αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και της ανταγωνιστικότητάς της χώρας. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ευκαιρίες από την κυβέρνηση. Πρέπει άμεσα να οριστεί εκπρόσωπος στην αρμόδια Επιτροπή Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισαν οι δύο Έλληνες ευρωβουλευτές.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ