Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

«Χριστός γεννάται, δοξάσετε»

Με την ευκαιρίαν της εορτής της Θείας Ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο και σπουδαιότερον γεγονός μέσα εις την ανθρωπίνην ιστορίαν, διότι o Θεός Λόγος, κατά θείαν συγκατάβασιν, γίνεται άνθρωπος δια να σώση τον άνθρωπο, δεχθήτε, παρακαλώ τας ταπεινάς μου εορτίους προσρήσεις, ευχόμενος εκ βάθους ψυχής, όπως ο δι’ ημάς σαρκωθείς και διά την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, χαρίζη εις την αγάπην σας έτη πολλά, υγιείαν κατ’ άμφω, ψυχής τε σώματος, δια να δοξάζετε με την χριστιανική ζωή σας τον σαρκωθέντα Χριστόν.

Επί δε τούτοις, ασπάζομαι υμάς με την εν Κυρίω αγάπην και εκτίμησιν.

Χρόνια πολλά και ευτυχές το Νέον Έτος 2011.

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης.

+Ο Αντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

(Εφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας)
www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2010.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ