Μετά το πέρας της Ακολουθίας των Θυρανοιξίων του Παρεκκλήσιου εις Ραγούσαν

Συνεχίζεται η αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις την Μεγάλην Ελλάδα.

Το Παρεκκλήσιον της Αναστάσεως του Κυρίου Ραγούσας

Με γοργούς και σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια η οργανωμένη αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις την Νότιον Ιταλίαν. Κατά την πρόσφατον Ποιμαντορικήν Περιοδείαν του εις την Σικελίαν (02-08 Φεβρουαρίου 2011), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, εγνώρισεν εκ του σύνεγγυς όλες τις τελευταίες δραστηριότητες της Αρχιερατικής αυτής Περιφερείας, αφού συνηργάσθη τόσο με τον Αρχιερατικόν Επίτροπον, Πρωτοπρεσβυτέρον Ιωάννην Φέστα, όσο και με τους εν Σικελία κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτας της Ορθοδόξου Μητροπόλεως.

Την Πέμπτην 3 Φεβρουαρίου, ετελέσθη η Ακολουθία των Θυρανοιξίων του Παρεκκλησίου της Αναστάσεως του Κυρίου εις την πόλιν Ραγούσα της Νοτίου Σικελίας. Ο Ιερός αυτός Ναός, σύγχρονη ροτόντα, ο οποίος εκτίσθη υπό ευσεβών Ιταλών Ορθοδόξων της πόλεως, αποτελεί την πρώτην Ορθόδοξον εκκλησίαν της περιοχής έπειτα από πέντε αιώνας, καθώς και το κέντρον της νεοσυστάτου ενορίας Ραγούσης. Αξίζει να σημειωθή οτι την περιοχήν επεσκέφθη και ηυλόγησεν διά πρώτην φοράν έπειτα από 1.000 χρόνια Έλλην Ορθόδοξος Ιεράρχης.

Την πρωϊαν της επομένης ημέρας, ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Γεννάδιος συνηντήθη με τον Mons. Carmelo Cuttitta, Βοηθόν Επίσκοπον του Καρδιναλίου Παλέρμου κ. Paolo Romeo, απουσιάζοντος εκ της έδρας αυτού, οι οποίοι συνηργάσθησαν επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος διά την περιφέρειαν της Δυτικής Σικελίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, χοροστατούντος του Σεβ. κ. Γενναδίου, με την συμμετοχήν των ιερέων της πόλεως και πλήθους πιστών, ετελέσθη εις την «Κρύπτην» του αγίου Μάρκου Εφέσου, η οποία αποτελεί την πρώτην – ιστορικήν – Ορθόδοξον εκκλησίαν του Παλέρμου, η Ακολουθία του Εσπερινού, προς τιμήν της αγίας μάρτυρος Αγάθης, προστάτου και πολιούχου της Σικελίας. Ο Σεβασμιώτατος, ακολούθως, συνηντήθη και συνηργάσθη με το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον της Ενορίας, καθώς και με την Ομάδα Ορθοδόξων Ιταλών Νέων της πόλεως.

Κατά την Δοξολογίαν του Όρθρου εις Καλτανισσέττα

Το Σάββατον 5 Φεβρουαρίου, ο Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος επεσκέφθη την νεοσύστατον ενορίαν του Αγίου Καλογήρου Καλτανισσέττας, εις την κεντρικήν Σικελίαν, όπου έγινε δεκτός υπό του Εφημερίου αυτής, Αρχιμανδρίτου Παύλου Πατρίκολου και των λαϊκών συνεργατών αυτού. Κατόπιν συνηντήθη με τον Ρωμαιοκαθολικόν Επίσκοπον Mons. Mario Russotto, ο οποίος ανεκοίνωσεν εις τον Μητροπολίτην Γεννάδιον την μόνιμον και επίσημον παραχώρησιν, εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας, εκκλησίας, εις την οποίαν μέχρι εκείνην την ημέραν εφιλοξενείτο η Ορθόδοξος ενορία της πόλεως, ενώ απεφάσισαν την από κοινού πραγματοποίησιν Συνεδρίου κατά το επόμενον έτος. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός εις τον ναόν του Αγίου Καλογήρου, με την ευκαιρίαν της μνήμης του Ιερού Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, την δε Κυριακήν, 6 Φεβρουαρίου, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Γενναδίου, εις την οποίαν προσήλθον όχι μόνον οι ενορίται της Καλτανισσέττας, αλλά και εκπρόσωποι όλων των ενοριών της Σικελίας. Μετά το πέρας αυτής, οι εκπρόσωποι των ενοριών συνηντήθησαν με τον Μητροπολίτην, ο οποίος ομίλησεν εις αυτούς περί της συνεργασίας κληρικών καί λαϊκών εις την σημερινήν κοινωνίαν και Εκκλησίαν, ιδιαιτέρως δε εν Ιταλία και δη εν Σικελία. Η ενορία της Καλτανισσέττας παρέθεσεν «Άριστον» εις άπαντας τους προσελθόντας εις την χαράν αυτής.

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, ο Σεβ. κ. Γεννάδιος εταξίδευσεν εις την πρωτεύουσαν της Καλαβρίας, το Ρήγιον, όπου προσεκήνυσεν εις τον νεόδμητον ναόν του «Αγίου Παύλου των Ελλήνων», και έγινε δεκτός με υιϊκά αισθήματα σεβασμού και αγάπης υπό του Αρχιερατικού του Επιτρόπου Καλαβρίας, Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Σκορδίνου, μετά του οποίου συνηργάσθη επί διαφόρων θεμάτων εχόντων σχέσιν με την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν εις την Μεγάλην Ελλάδα. Την επόμενην ημέραν, ο Σεβασμιώτατος επεσκέφθη την Γυναικείαν Ιεράν Μονήν Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού, εις την κωμόπολιν της Σεμινάρας, όπου έγινε δεκτός υπό της Καθηγουμένης, Στεφανίας μοναχής και των συνεργατών της Ιεράς Μονής. Έπειτα από την τέλεσιν της Ακολουθίας των Ωρών, έλαβε χώρα συνεδρίασις του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής, κατά την οποίαν οριστικοποιήθησαν αι λεπτομέρειαι της ανεγέρσεως της νέας Μονής, η οποία, συν Θεώ, εκτός από τα μέλη της Μοναστικής Αδελφότητος, θα φιλοξενεί και το «Κέντρον Διακονίας Ορθοδόξων Μεταναστών», το οποίον, υπό την διεύθυνσιν του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, θα μεριμνά και θα βοηθή τους αδυνάμους Ορθοδόξους εις την Μεγάλην Ελλάδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ