Ο συντρίψας κράτος θανάτου
και ανοίξας πύλας παραδείσου.

Λαός μου, τι εποίησά σοι και τι μοι ανταπέδωκας;
Αντί του μάννα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρώ με προσηλώσατε.

Πάσχα 2011

Καλή Ανάσταση

Ανδρέας Β. Γαλάνης