Στις 29 Απριλίου, ήταν ο εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Χορού. Απ’ τον καθηγητή χορών και πανεπιστημιακό δάσκαλο Γιάννη Δήμα, δημοσιεύονται δέκα σκέψεις για το χορό! Έχει μεταφραστεί σε έξι βασικές γλώσσες και κυκλοφορεί ανά την υφήλιο.GIANNIS DIMAS1

 

 

 

 

 1.   Αρχή της ζωής είναι η κίνηση και ο ρυθμός και σημαντικότερη έκφρασή τους, είναι ο χορός.

 

The beginning of life is motion and rhythm, and the most prominent expression of this is dance.

 

Das Leben beginnt mit Bewegung und Rhythmus und Tanz ist sein wichtigster Ausdruck.

 

Tout comme la vie, la danse est rythme et mouvement.

 

ElPrincipio de la vida es el movimiento y el ritmo, y su expresión más importante es el baile.

 

L’inizio della vita è movimento e ritmo e la sua più importante espressione è la danza.

 

 

 

2.   Ο χορός είναι κοινωνικό φαινόμενο, ενώνει τους ανθρώπους, χωράει όλες τις ηλικίες και όλο τον κόσμο. 

 

Dancing is a universal social phenomenon that unites people of all ages and cultures.

 

Tanz ist ein soziales Medium. Er vereint Menschen aller Altersstufen und aus aller Welt.

 

La dance est un phénomène social qui unit les êtres humains de tout âge, origine et culture.

 

El baile es un fenómeno social que une a los seres humanos de cualquier edad, origen y cultura.

 

La danza è un fenomeno sociale, unisce persone di ogni età e ogni cultura.

 

 

 

3.   Ο χορός ενέχει συλλογικότητα, ατομικότητα, επικοινωνία, κοινωνικότητα, ερωτισμό, τελετουργικότητα, δυναμισμό, λεβεντιά.

 

Dancing expresses teamwork, individuality, communication, socialization, flirtation and passion, strength,

 

“Levendia”(bravery, beauty, virtue, honesty, sensitivity, strength of the soul).

 

Im Tanz finden sich Gemeinschaft, Individualität, Kommunikation, Erotik, Gottesdienst, Dynamik. Er zeigt

 

Tugenden auf, welche die Griechen mit Leventia bezeichnen:(Mut, Weisheit, Ehre, Würde, Aufrichtigkeit, Seelenstärke, Schönheit).

 

La dance est en même temps une affaire collective et individuelle. Elle est communication, moyen de socialisa-

 

tion, expression d’erotisme, rituel,  force et ‘levendia’  (mot grec désignant tout à la fois courage, beauté, vertu, hônneteté, sensibili-

 

té, force d’âme).

 

El baile contiene colectividad, individualidad, comunicación, sociabilidad, erotismo, rito, dinamismo, gallardía.

 

La danza è un’attività individuale e nello stesso tempo collettiva. E’ comunicazione e socializzazione, esprime erotismo, spiritualità, forza elevendia (termine greco che riassume coraggio, virtù, onestà , sensibilità e forza d’animo).

 

 

 

4.   Ο χορός εκφράζει ελευθερία, πάει πέρα από σύνορα, είναι επικοινωνία.

 

Dancing is a universal social phenomenon that unites people of all ages and cultures.

 

Dance is an expression of freedom beyond man-made borders, it’s communication.

 

Tanz ist Ausdruck von Freiheit, kennt keine Grenzen, ermöglicht Kommunikation.

 

La  dance est une expression de liberté, elle porte au delà des frontières, elle est communication.

 

El baile expresa libertad, va más allá de las fronteras, es comunicación.

 

La danza esprime libertà , supera i confini. La danza è comunicazione.

 

 

 

5.   Ο χορός προσφέρει γνώση, διαπαιδαγωγεί, κοινωνικοποιεί, καλλιεργεί το ρυθμό, γυμνάζει το σώμα,

 

διαπλάθει την ψυχή και θεραπεύει.

 

Dancing offers knowledge, educates, socializes, cultivates the rhythm, exercises the body, forms the soul and heals.

 

Tanz vermittelt Wissen, erzieht, sozialisiert, kultiviert den Rhythmus, schult den Körper, formt die Seele

 

und therapiert.

 

La dance offre savoir, éducation, socialisation, enseigne le rythme, cultive  le corps et l’esprit. La dance gueri.

 

El baile ofrece conocimiento, educa, socializa, fomenta el ritmo, ejercita el cuerpo, forma el alma, y cura.

 

La danza porta alla conoscenza, educa, socializza , coltiva il ritmo , allena il corpo, plasma l’anima ed è terapeutica.

 

 

 

6.   Ο χορός είναι κοινωνός πολιτισμού και οδηγεί σε αποκάλυψη ή δημιουργία πολιτισμικής ταυτότητας.

 

Dancing is like cultural worshipping and leads to an apocalypse or creates culturalidentity.

 

Tanz ist wie ein Gottesdienst und kann zu einer Offenbarung führen und kreiert kulturelle Identität.

 

La dance est porteuse de culture est peut mener à la révélation ou à la formation d’une identité culturelle.

 

El baile es partícipe de la cultura y conduce al descubrimiento o creación de la indentidad cultural.

 

La danza trasmette cultura e guida alla scoperta o alla creazione di una propria identità culturale.

 

 

 

7.   Ο χορός δεν είναι μόνον βήματα, τα βήματα απλά ακολουθούν το όλο γίγνεσθαι του χορού και μετα-

 

φράζουν μόνον ένα μέρος αυτού.

 

Dancing is not only steps, the steps just follow the whole process of the creation of the dance and translate

 

it partly.

 

Tanz besteht nicht nur aus Schritten, die Schritte folgen einfach der Entwicklung und dem Entstehen des

 

Tanzes und übersetzen ihn teilweise.

 

La danse n’est pas seulement une suite de pas à suivre. Les pas suivent simplement  l’ensemble du processus

 

de la danse et n’ en traduisent qu’ une partie.

 

El baile no es sólo la ejecución de una secuencia de pasos, los pasos simplemente siguen el proceso entero

 

de su creación e interpretan una parte de este.

 

La danza non è solo un’esecuzione di una serie di passi, i passi seguono semplicemente il corso della danza

 

in divenire ed interpretano soltanto una parte di essa.

 

 

 

8.   Ο χορός είναι πηγαίος, ελευθερώνει συναισθήματα, είναι έκφραση ψυχής.

 

Dancing is like a fountain, liberatesfeelings, isanexpressionofthesoul.

 

Der Tanz ist wie eine Quelle, er setzt Gefühle frei, ist Ausdruck der Seele.

 

La dance est une expression spontanée. Elle libère les sentiments et  révèle l’ âme.

 

El baile es espontáneo, libera los sentiminetos, es expresión del alma.

 

La danza è spontanea, libera i sentimenti, è l’espressione dell’ anima.

 

 

 

9.   Ο χορός είναι δημιουργία, είναι πολιτισμός, είναι τρόπος ζωής.

 

Dancing is a creation – a culture – a way of life.

 

Tanz ist Gestaltung – ist Kultur – ist Lebensart.

 

La dance est création, culture, façon de vivre.

 

El baile es creatividad, es cultura, es modo de vida.

 

La danza è creazione, è cultura, è modo di vivere.

 

La danza è creazione , è cultura , è un modo di vivere.

 

 

 

10.    Xορός!  Είναι η έκφραση και η απεικόνιση της αρμονίας που πηγάζει απ’ την ψυχική, πνευματική και

 

σωματική ισορροπία, το ιδανικό τρίπτυχο ευρυθμίας, που καθορίζει την υγεία στη ζωή του ανθρώπου.

 

Dancing! Is expression and representation of harmony which has its source in psychic, spiritual and bodily

 

balance, the ideal triptych of eurhythmics, determining health in human life.

 

Tanz!  Ist Ausdruck und Abbild der Harmonie, die dem seelischen, geistigen und körperlichen Gleichgewicht entspringt, dem idealen 3-teiligen Bild des Gleichmaßes, das die Gesundheit im Lebe des Menschen bestimmt.
La Danse! C’est l’éxpression et la figuration de l’harmonie qui prend sa source de l’équilibre intellectuelle, ment

 

ale et corporelle l’idéal de la bonne triptyque qui détermine la santé dans la vie humaine.

 

Baile! Es la expresión y la representación de la armonía que surge  del equilibrio psíquico, espiritual y corporal,

 

el tríptico ideal de la euritmia,  que determina la salud en la vida del hombre.

 

Danza!  E’ l’espressione e la raffigurazione dell’armonia che sorge dall’equilibrio tra anima, spirito

 

e corpo, l’ideale trittico dell’ eurithmia che determina la salute dell’essere umano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Γιάννης Δήμας

 

                                                                                                                                                                                                                          Χορολογία Ελληνισμού

 

                                                                                                                                                                                                 Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ