Μια Σημαντική Πρωτοβουλία για την Τουριστική Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί με εταίρους από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, συμμετέχει στο έργο SY_CULTour, έχοντας προτείνει ως πιλοτική περιοχή, την περιοχή του Πηλίου και συγκεκριμένα τις περιοχές των Μηλεών, της Βυζίτσας και της Μακρινίτσας. Στις περιοχές αυτές έχουν καταγραφεί πολιτισμικές αξίες και καλές πρακτικές, στις οποίες στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η κοινή μεθοδολογία, μέσα από μια σειρά δράσεων, ώστε να συμμετάσχουν ως παράγοντες στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες βρίσκονται.

Η εμπειρία από την εφαρμογή στις πιλοτικές περιοχές, θα οδηγήσει σε μια κοινή πρόταση για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Σήματος για τους «Τουριστικούς Πολιτιστικούς Προορισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης» που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe – SEE)» 2007-2013, υλοποιείται το έργο SY_CULTour:  «Συνέργεια Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανάπτυξη διακρατικών συνεργειών με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η διαχείριση των πολιτισμικών αξιών (cultural values) στις λιγότερο ευνοημένες αγροτικές περιοχές με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της προώθησης μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διαχείριση των πολιτισμικών αξιών. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων μη-μαζικών αγροτικών τουριστικών προορισμών και εν συνεχεία θα παράξει νέο εισόδημα και θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Η εφαρμογή και η αξιολόγηση, θα γίνει σε πιλοτικές περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τη δημιουργία δικτύων από τοπικούς και περιφερειακούς δημόσιους φορείς, από φορείς του τουρισμού, από την τοπική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι λιγότερο ευνοημένες αγροτικές περιοχές έχουν ως εργασία και ως βασική πηγή εισοδήματος τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες, όπως η εκτατική γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία. Την ίδια στιγμή όμως οι περιοχές αυτές, κατέχουν μοναδικές πολιτισμικές αξίες (cultural values), οι οποίες στο σύνολό τους, δεν αναγνωρίζονται ως παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη συμμετέχουν στην ανάπτυξη της περιοχής, να μην υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και να διατρέχουν κινδύνους αλλοίωσης και εξαφάνισης.

Ως πολιτισμικές αξίες (cultural values), θεωρούνται χαρακτηριστικά που διαθέτει μια περιοχή και αυτά μπορεί να είναι ένα τοπικό έθιμο, ένα προϊόν, μια δραστηριότητα, ένα αξιοθέατο κ.α.. Η ανάδειξη και η σωστή διαχείριση αυτών των πολιτισμικών αξιών, μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών που τις διαθέτουν και μπορεί να παράξει νέο εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ