Αννα Χαρίκλεια Ναλμπάντη,
(Μετάφραση από τα Γερμανικά)

Προλεγόμενα.

Οι πολιτιστικές διαφορές μπορούν να έχουν επιπτώσεις (π.χ. στις ελληνο-βαλκανικές και ελληνο-ευρωπαϊκές ) στις χώρες συνεργασίας. Από τη μια μεριά βρίσκονται οι επιπτώσεις στην αδύνατη, την αντίφαση/ αντίθεση & ανακολουθία και απόκλιση κάθε φορά μεταξύ δύο πολιτισμών για την εναρμόνιση κάτι τι θετικότερο και εξαιτίας αυτών παρουσιάζεται μια συνεργασία δύσκολη ή εντελώς αδύνατη.

Μια δραστηριοποίηση στο εξωτερικό μπορεί μολαταύτα ή και ειδικά διαμέσου των πολλών νέων πολιτιστικών επιρροών, να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην εκτίμηση των συνεργατών.

Μια αλλαγή τόπου μπορεί να έχει αυξητικά προωθητικά κίνητρα καθώς επίσης επιβεβαιωτικές επιπτώσεις. Νέες εμπειρίες μπορούν να συλλεχθούν, να κερδίσουν νέες επιπτώσεις και με αυτό να μαθευτεί νέο know – how…

Η σημασία των διαπολιτισμικών, διαπολιτιστικών σχέσεω.

Από τα αίτια συνεχούς αυξανόμενης διεθνοποίησης και της διεύρυνσης των ευρωπαϊκών αγορών, αλλάζει το προφίλ ζήτησης της αναγκαιότητας για τους Μάνατζερ και τους συνεργάτες και εργαζόμενους συνεχώς.

Η εργασία στα συμφραζόμενα περί διαπολιτισμικού, διαπολιτιστικού δεν είναι συγκρίσιμα με τις εργασίες στο εσωτερικό μιας χώρας, διότι δεν επαρκούν πλέον μόνο οι παραδοσιακές γνώσεις του Μάναζμεντ…

Μάνατζερ και εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι σε αντιπαράθεση με ξένες πολιτιστικές επιρροές, όπου προϋποθέτει ως διευρυμένο καθήκον η συναναστροφή με ανθρώπους μιας ξένης κουλτούρας. (http://www.zim.hs-bremen.de/index.htm.).

Στην αξιολόγηση νέων αγορών ή της συνεργασίας με άλλες χώρες, συναντιούνται εργαζόμενοι διαφορετικών πολιτισμών ο ένας πάνω στον άλλο, που πρέπει μαζί από κοινού να δράσουν, να ενεργήσουν, για να πραγματοποιήσουν τους ίδιους επιχειρηματικούς και στρατηγικούς στόχους.

Το Διαπολιτιστικό Μάναζμεντ ασχολείται με τους Μάνατζερ διαπολιτισμικών, διαπολιτιστικών πολιτιστικών διαφορών και προσπαθεί την αποφυγή ισχυρών φιλονικιών, ώστε πρόωρα να ληφθεί κάτι υπόψη από την πολιτιστική ποικιλία των εργαζομένων.

Στην συνεργασία των συνεργατών / εργαζομένων διαφορετικών πολιτισμών, πρέπει να αναπτυχθεί ένας νέος ειδικός επιχειρηματικός πολιτισμός με τη βοήθεια όλων των συνεργατών / εργαζομένων.

Τεμαχισμένες πολιτιστικές αξίες μιας ομάδας, ακόμα και μόνο μέσα στην κουλτούρα της επιχείρησης, διευκολύνουν την συνεργασία διαμέσου δημιουργίας μιας από όλους αποδεχτής διαρθρωτικής δομής, διάρθρωσης, δομής (συναρμογή κοινωνικού ιστού).

Διαμέσου της ανάπτυξης μιας νέας κουλτούρας της επιχείρησης, προκύπτουν πάλι, και ξανά οι τέσσερις λειτουργίες ( λειτουργία συντονισμού, λειτουργία κινήτρου, λειτουργία ταύτισης, αναγνώρισης και λειτουργία προφίλ)

Οι επιχειρήσεις πρέπει στις αυξανόμενες αλλαγές των αγορών διαμέσου της επέκτασης, διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιληφθούν τις αλλαγές και έγκαιρα να προσαρμοστούν.

Αυτό απαιτεί μια υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις πολιτιστικές αλλαγές και στους όρους της αγοράς.

Καθήκον του διαπολισμικού, διαπολιτιστικού Μάναζμεντ είναι: η συνολική ατμόσφαιρα, παρόλες τις ατομικές πολιτιστικές ανομοιοτήτες , να φέρει σε μια παραγωγική βελτιστοποίηση και να επιδιώξει να επιτύχει την επέκταση σε διασυνοριακές χώρες ανταγωνιστικών προτερημάτων. (Bergemann/ Sourisseaux, 2003).

Η πρόκληση του διαπολιτισμικού, διαπολιτιστικού Μάναζμεντ είναι να αναπτύξει ένα συνολικό μοντέλο για την συναναστροφή, επικοινωνία με εργαζομένους διαφορετικών πολιτισμών. Εξίσου το ίδιο όμως στους εργαζομένους να δοθεί η δυνατότητα για την ανάπτυξη πολιτιστικής αρμοδιότητας και η ικανότητα διαπολισμικής, διαπολιτιστικής επικοινωνίας.

Η απαίτηση / ανάγκη που είναι συνδεδεμένη με το διαπολιτιστικό Μάναζμεντ διαφέρουν κάθε φορά από το είδος των διαπολιτιστικών συμφραζόμενων και της εργασίας του Μάναζμεντ (Thomas Kommhuber, 2003).

Το διαπολιτισμικό Μάναζμεντ πρέπει να ασχοληθεί με όλα τα ερωτήματα και προβλήματα, που προκύπτουν από την ανομοιότητα του πολιτιστικού περιβάλλοντος (Geistmann, 2002).

Η τυποποίηση των επιστημονικών χειρισμών του Μάναζμεντ δυσχεραίνουν τη διεθνοποίηση, αν δεν χαρακτηριστούν σύμφωνα με τις αγορές και τις εκεί κοινωνικο-πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Αλλαγές οργάνωσης μέσα στη διεθνοποίηση μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον οι εργαζόμενοι είναι αρκετά αρμόδιοι, για να τις προωθήσουν. (Picot/ Reichwald, Wigand, 2003).

Επίλογος.

Με μια απασχόληση στο εξωτερικό κερδίζουν οι Μάνατζερ και οι συνεργάτες συχνά όχι

μόνο επαγγελματικούς, συνεταίρους και συνεργάτες, παρά διαμέσου της υψηλής σημασίας προσωπικών σχέσεων, επίσης φίλους.

Ποιες επιπτώσεις έχουν οι πολιτιστικές διαφορές στον μεμονωμένο συνεργάτη, είναι πάντα υποκειμενικό και εξαρτάται από τις προσωπικέs προσδοκίες του μεμονωμένου ατόμου…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ