Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Γράφει ο Βαγγέλης Πάλλας-δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Χαραυγή», Κύπρος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας είχε συνά­ντηση στις 8 Νοεμβρίου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Viktor Yanukovych, ο οποίος πραγματο­ποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κόπρο. Ο Πρόεδρος της Ου­κρανίας συνοδευόταν, μεταξύ άλλων, από τον Υπουργό Εξωτερι­κών, τον Υπουργό Γεωργικών Υπο­θέσεων και Τροφίμων και τον Υπουργό Παιδείας της Ουκρανίας.

Μετά από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπρο­σωπειών των δύο χωρών. Στις συνο­μιλίες από κυπριακής πλευράς πήραν μέρος οι Υπουργοί Εξωτερικών κα Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, Οικονο­μικών κ. Βάσος Σιαρλή, Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, Γεωργίας κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφα­νος Στεφάνου, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Τίτος Χριστοφίδης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στο Κίεβο κ. Ευαγόρας Βρυωνίδης, ο Προεδρι­κός Επίτροπος κ. Γιώργος Ιακώβου, ο Διευθυντής του Γ ραφείου του Προέ­δρου της Δημοκρατίας κ. Χρίστος Χριστοφίδης και υπηρεσιακοί παράγο­ντες. Στη συνέχεια υπογράφηκαν δι­μερείς συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών και ακολούθη­σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

 

Εξαιρετική πλατφόρμα για επενδυτικές δραστηριότητες Ουκρανικών εταιρειών η Κύπρος

 

Η Κύπρος παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για διεξαγωγή και διαχεί­ριση επιχειρηματικών δραστηριοτή­των για τις ουκρανικές εταιρείες, δή­λωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, προσθέτο­ντας πως η γεωγραφική της θέση, τα φορολογικά οφέλη και η ισχυρή υπο­δομή παροχής υπηρεσιών, μετατρέ­πουν την Κύπρο σε ένα σημαντικό Κέντρο για Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες.

Σε χαιρετισμό του στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου – Ουκρανίας στο ΚΕ- ΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, ο Πρόε­δρος Χριστόφιας ανέφερε πως στόχος της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προσπαθειών των επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση, ατομικά ή συλλογι­κά, σε συνεργασία με κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις.

Είπε, επίσης, πως με ικανοποίηση διαπιστώνει τη δυναμική παρουσία της κυπριακής επιχειρηματικής κοινό­τητας στην Ουκρανία αλλά και της ουκρανικής επιχειρηματικής κοινότη­τας στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση ανά­μεσα στις χώρες που επενδύουν στην Ουκρανία. Αντίστοιχα, η Ουκρανία , βρίσκεται στην πρώτη θέση στον κα­τάλογο των χωρών με επενδυτικό προορισμό την Κύπρο, πρόσθεσε.

Από πλευράς του, στο δικό του χαι­ρετισμό ο Ουκρανός Πρόεδρος υπο­γράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ηγείται παραδοσιακά όλων των χω­ρών σε ό,τι αφορά τον όγκο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ου­κρανία και σημείωσε ιδιαίτερα τις προ­οπτικές που υπάρχουν για συνεργα­σία μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας μεταξύ άλλων στον κατασκευαστικό τομέα, στη γεωργία, στον τραπεζικό τομέα, στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην έρευνα και στον τουρισμό. Σημείωσε επίσης ότι οι διμερείς συμφωνίες που υπογρά­φτηκαν μεταξύ των δύο χωρών απο­τελούν κίνητρο για αμοιβαίες επενδύ­σεις. Επεσήμανε δε ότι παρά την οι­κονομική κρίση, ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών Κύπρου – Ουκρανίας έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, κάτι που αποδεικνύει, όπως είπε, και  τις προοπτικές που υπάρχουν για / περαιτέρω εμπορικές ανταλλαγές.

 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Η Υπουργός Εξωτερικών κα Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή είχε στις 2 Νοεμβρίου συνάντηση, στο Υπουρ­γείο Εξωτερικών, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αραβικής Δημο­κρατίας της Αίγυπτου κ. Mohamed Kamel Amr, ο οποίος πραγματο­ποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κόπρο ύστερα από πρόσκληση της κας Υπουργού. Η επίσκεψη του κ. Amr εντάσσεται στο πλαίσιο της εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αιγύπτου, με την οποία ενισχύεται και η συνεργασία των δύο χωρών ως στρατηγικών εταί­ρων.

Διμερή θέματα, το Κυπριακό, θέματα ενέργειας και οι περιφερειακές εξελί­ξεις ήταν μεταξύ των θεμάτων συζή­τησης κατά τη συνάντηση.

Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων, στην παρουσία των δύο Υπουργών Εξωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης και ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Πολιτικής Αεροπορίας κ. Mohamed I. Sherif μονόγραψαν Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΞ ΚΥΠΡΟΥ

Στις δηλώσεις της προς τους εκπρο­σώπους των ΜΜΕ, η Υπουργός Εξωτερικών, καλωσορίζοντας τον Αιγύπτιο ομόλογό της σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αιγύ­πτιου ανώτερου αξιωματούχου στην Κύπρο μετά την περσινή επανάστα­ση. Ανέφερε επίσης ότι κατά τις συνομιλίες οι δύο Υπουργοί κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κα) αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με τους τρόπους ενδυ­νάμωσης και εμβάθυνσης των διμε­ρών, περιφερειακών και διεθνών σχέ­σεων μεταξύ Κύπρου και Αίγυπτου. «Η φιλία μεταξύ του λαού της Κύπρου και του λαού της Αίγυπτου υπάρχει εδώ και χιλιετίες και είναι αδελφική», υπογράμμισε η Υπουργός Εξωτερι­κών.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις και συζητήθηκαν εκτενώς τα πρωτοφανή γεγονότα που διαδραματίζονται στη Νότια Γειτονία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Συρία.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο  ΓΥΡΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Σχετικά με την ανακοίνωση του τουρ­κικού Υπουργείου Εξωτερικών (ημερ. 3 Νοεμβρίου) για τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης, στο πλαίσιο της πολιτι­κής της Κυπριακής Δημοκρατίας για έρευνα και εκμετάλλευση υποθαλασ­σίων υδρογονανθράκων, το Υπουρ­γείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δη­μοκρατίας με ανακοίνωσή του της 4ης Νοεμβρίου, τονίζει μεταξύ άλλων: «Είναι αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίω­μα κάθε κράτους, συνεπώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προβαί­νει σε αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ­λευση υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του (ΑΟΖ). Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο όσο και μεγάλος αριθμός ξένων Κυβερνήσεων έχουν τοποθετηθεί επανειλημμένα επί του θέματος και έχουν εκφράσει την υπο­στήριξή τους στην Κυπριακή Δημο­κρατία αναφορικά με την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των φυσικών της πό­ρων στην ΑΟΖ της. Έχουν, επίσης, καταδικάσει την απαράδεκτη και πα­ράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας που με απειλές και προκλητικές ενέργειες προσπαθεί να εκφοβίσει και να δημιουργήσει εντάσεις στην περιοχή. Με την ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και με τις α­πειλές που εκτοξεύει εναντίον εται­ρειών, δύο εκ των οποίων προέρχο­νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεί­χνει για ακόμη μια φορά το πραγματι­κό πρόσωπο της Τουρκίας. Η κατοχι­κή δύναμη έχει ένα βεβαρημένο μη­τρώο παραβίασης του διεθνούς δικαί­ου τόσο όσον αφορά τη διεθνή όσο και την εθνική της συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, δεν εκπλήσσει η επιβεβαί­ωση αυτής της συμπεριφοράς με τη σημερινή ανακοίνωση η οποία επανα­βεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν σέβεται το σχετικό με το θέμα διεθνές δίκαιο και παραβιάζει σαφείς διεθνείς υπο­χρεώσεις της. Η Κυπριακή Κυβέρνη­ση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι τουρ­κικές απειλές θα πέσουν και πάλι στο κενό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου δέχθηκε στις 1 Νο­εμβρίου Ρωσική κοινοβουλευτική αντιπροσωπία υψηλού επιπέδου με επικεφαλής τους κ.κ. Konstantin I. Kosachev, Πρόεδρο της Ευρω­παϊκής Λέσχης και Andrey A. Klimov, μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Ομο­σπονδίας. Η αντιπροσωπία επισκέφθηκε την Κύπρο στο πλαίσιο της Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης της Λέσχης με θέμα «Η Ρωσο-Κυπριακή επιχειρηματική συ­νεργασία στη σύγχρονη συγκυρί­α». Την αντιπροσωπία συνόδευαν ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Κύ­προ κ. Vyacheslav D. Shumskiy.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλή­ματος, ο Πρόεδρος της Βουλής, ευχαρίστησε τη Ρωσική Ομοσπον­δία για τη στήριξη που παρέχει στην υπόθεση της Κύπρου, ιδιαίτε­ρα με την ιδιότητά της ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από πλευράς του ο κ. Kosachev ανέφερε ότι η στάση της Ρωσίας σε ό,τι αφορά στην επίλυση του κυ­πριακού προβλήματος παραμένει αμετάβλητη, αφού βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και αυ­τές οι αρχές, όπως τόνισε, διέπουν τη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας απέστειλε στις 7 Νοεμβρίου συγχαρητήριο μήνυμα στον νεοεκλεγέντα Πρόε­δρο των ΗΠΑ κ. Μπαρόκ Ομπάμα.

Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δη­μοκρατίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Εξοχότατε, δεχθείτε τα πιο ειλικρινή μου συγχαρητήρια με την ευκαιρία της επανεκλογής σας ως Προέδρου των ΗΠΑ, όπως επίσης και τις ειλικρινείς ευχές του λαού της Κυ­πριακής Δημοκρατίας προς τον φίλο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι­κής για ευημερία και πρόοδο. Η επα­νεκλογή σας έρχεται σε μια στιγμή όπου οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι έντονες σε όλο τον κό­σμο, Η Κύπρος, και ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει σθεναρά την πρόοδο και την ανάπτυξη ως μέσο για να ξεπεράσουμε την κρίση, και γνωρί­ζω ότι υπό την Προεδρία σας οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στο θέμα της δη­μιουργίας θέσεων εργασίας. Εντός της ΕΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι προσβλέπουν στις ΗΠΑ ως ένα κύριο εταίρο σε μια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης των τερά­στιων προκλήσεων που βαραίνουν τους πολίτες και τα κράτη και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να δια­σφαλίσουμε την ειρήνη, τη δημοκρα­τία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εξάλειψη της φτώχειας, την οικονομι­κή και κοινωνική ανάπτυξη, την περι­βαλλοντική βιωσιμότητα και την ευη­μερία για όλους. Η Κυπριακή Δημο­κρατία προσβλέπει επίσης στην πε­ραιτέρω ενίσχυση των εξαίρετων διμε­ρών μας σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να επαναλάβω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τις ΗΠΑ για την αμέριστη στήριξη τους προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανόμενου και του κυρίαρχου δικαιώματος της Κύ­πρου να προβαίνει σε έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Τόσο εσείς όσο και ο Αντιπρόε­δρος κ. Τζόζεφ Μπάιντεν έχετε επιβε­βαιώσει την υποστήριξη σας στις προσπάθειες μας για επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο Κυπριακό, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμ­βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες γι’ αυτό, ιδιαίτε­ρα επειδή οι ΗΠΑ ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για λύση.