Αγαπητοί φίλοι,

Κατωτέρω ακολουθεί απόσπασμα από άρθρο αναγνώστη στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», 19.6.13, όπου παρατίθενται οι απόψεις του διακεκριμένου νομικού, Διομήδη Κυριακού, ο οποίος διεδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στο σχέδιο του Συντάγματος του 1864, καθώς επίσης διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδος.

«… ποῖον δέ τό ἐντεῦθεν συμπέρασμα, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔπαθε κατ’ἐμέ, διότι οὔτε ἐφηρμόσθησαν ἀκριβῶς οἱ νόμοι, οὔτε κατεβλήθη ἡ δέουσα φροντίς εἰς εκλογήν τῶν ἐναρωτέρων ὡς δημοσίων ἤ δημοτικῶν λειτουργῶν, οὔτε ἐτιμωρήθησαν προσηκόντως οἱ πολιτικῶς παρανομήσαντες, οὔτε ἐπροστατεύθη ἡ ἀληθής ἱκανότης, ἡ ἀχώριστος οὖσα ἀπό τῆς ἀρετῆς, καί, γενικώτερον, διότι δέν περιεστάλη εἰς τό ἀπολύτως ἀναγκαῖον ἡ κυβερνητική ἀνάμιξις καί ἐνέργεια, ἥτις, ὅσον εὐρύνεται παρ’ἡμῖν, τοσοῦτον καί εἰς πλείονας αὐθαιρεσίας καί καταχρήσεις ἐπιτρέπεται. Κυριώταται πληγαί τῆς Ἑλλάδος ἐξ ὧν ἐπηρεάζεται πᾶσα ἡ κατάστασις αὐτῆς, εἶναι ἡ ἐγερθεῖσα εἰς τούς πολλούς ὄρεξις τοῦ ζῆν ἐκ τῶν δημοσίων καί ἡ ἀσθένεια τοῦ χαρακτῆρος τῶν πολιτικῶν αὐτῆς ἀνδρῶν».

Διαβάζοντας τα ανωτέρω, συνειδητοποιεί κανείς ότι στο πέρασμα του χρόνου, ελάχιστα έχουν αλλάξει όσον αφορά στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Είναι λυπηρό, ως έθνος να σκοντάφτουμε αενάως στα ίδια εμπόδια. Παλαιές νοοτροπίες διαιωνίζονται σ’ έναν ταχέως μεταλλασόμενο κόσμο και λειτουργούν σαν τροχοπέδη στην πρόοδό μας. Διερωτάται κανείς: πότε θα αλλάξουμε νοοτροπία, για να προκόψουμε ως χώρα;

Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος
Δήμαρχος Οινουσσών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ