Τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καί μετά τήν Προσευχήν, εἰς κλῖμα ἀδελφικῆς καί ἀμοιβαίας συνεργασίας, ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν Βενετίαν, καί δή εἰς τήν Ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἡ ἔκτη κατά σειράν συνάντησις, τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, ἤτοι τῶν Μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἰταλίας καί Μελίτης (CEOIM). Ἀρχικῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος ἐκαλωσώρισεν ἅπαντας καί ηὐχήθη ἐν συνεχείᾳ τό νέον μέλος ταύτης τόν Σεβ. Ἐπίσκοπον Μπογορόντσκ κ. Ἀντώνιον, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.melitis1

Ἀνεγνώσθησαν καί ἐνεκρίθησαν τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδριάσεως (10 Δεκεμβρίου 2014).

Οἱ Ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τά συναισθήματα συγκινήσεως καί χαρᾶς διά τήν προσεχῆ προγματοποίησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς μερικούς μῆνας, καί θά ἐκφράσῃ τήν παρουσίαν, τήν ἑνότητα καί τήν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Συναντήσεως, ὑπεγραμμίσθη, ὡσαύτως, ἡ ἀνάγκη ὑποστηρίξεως τῶν ἐχόντων ἀνάγκην μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφικνοῦνται εἰς τήν Ἰταλίαν, εἰς βαθμόν ὑψηλότατον ἀπό πλευρᾶς ἀριθμοῦ.

Τά μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἐτόνισαν τήν ποιμαντικήν βαρύτητα, τήν ὁποίαν ἔχουν σήμερον ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἑνότης καί ἡ προστασία τοῦ θεσμοῦ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία τίθεται εἰς ἀμφισβήτησιν ὑπό τῆς ἐκκοσμικεύσεως ἡ ὁποία ὑφίσταται εἰς τήν μοντέρνα κοινωνίαν, ἀφ’ ἐτέρου δέ ἡ θρησκευτική ἀγωγή τῶν πιστῶν καί ἡ μετάδοσις τῆς πίστεως εἰς τά παιδία καί τούς νέους.

Ἀπεφασίσθη ἡ πραγματοποίησις ἑνός ἐτησίου Ποιμαντικοῦ Σεμιναρίου, εἰς τό ὁποῖον θά συμμετάσχουν ἀντιπροσωπεῖαι κληρικῶν ἐξ ὅλων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ.

Τέλος, ἀπεφασίσθη ὅπως τό ἑπόμενον Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον φιλοξενηθῇ ὑπό τῆς «Διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς τήν Ἰταλίαν» καί τελεσθῇ εἰς τόν ἱερόν αὐτῆς ναόν. Μέ αὐτήν τήν ἀφορμήν θά συνταχθῇ καί ἡ δευτέρα ἀπό κοινοῦ “Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος” τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, ὑπογεγραμμένη ὑπό πάντων τῶν μελῶν.

 

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος, Πρόεδρος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον)

Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος, Α’ Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας)

Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας, Β’ Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Σερβίας)

Ἐπίσκοπος Σιλουανός, Γραμματεύς (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας)

 

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως

 

melitis2

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ