Μόλις κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών το βιβλίο Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology (επιμελητές: Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου).

Ο δίγλωσσος αυτός τόμος περιλαμβάνει 23 εργασίες, οι οποίες (α) εξετάζουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αναφέρονται στην ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας όλων των περιόδων της και των μορφών της, διαλεκτικών και μη, (β) μελετούν παρόμοια ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, με έμφαση στην ετυμολογική διερεύνηση των ελληνικών στοιχείων στις άλλες βαλκανικές (και όχι μόνο) γλώσσες, και (γ) παρουσιάζουν συγκεκριμένες ετυμολογικές προτάσεις για λέξεις της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής.

Οι περισσότερες από τις εργασίες αυτές παρουσιάστηκαν στο «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας)» (5-6 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη).

Με τον τόμο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα σειρά βιβλίων του Ινστιτούτου που έχει τον γενικό τίτλο “Ελληνική γλώσσα: συγχρονία και διαχρονία” και καλύπτει τρεις θεματικές: (α) την ετυμολογία της ελληνικής, (β) τις γλωσσικές επαφές, και (γ) την κοινή και τα προβλήματά της.

Περισσότερα…
Περιεχόμενα και Πρόλογος

Για να παραγγείλετε το βιβλίο από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

The message in English:

The Institute of Modern Greek Studies has just published the book

Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology (editors: Chr. Tzitzilis & G. Papanastassiou)

This bilingual volume includes 23 papers, which (a) investigate theoretical and practical issues associated with the etymology of the Greek language, in all its periods and forms, dialect and otherwise, (b) investigate similar issues that concern the wider Balkan area, with the emphasis on the etymological investigation of Greek elements in the other Balkan (and other) languages, and (c) present specific etymological proposals for Ancient, Medieval, and Modern Greek words.
Most of the papers were presented at the «1st International Conference on the Etymology of the Greek Language (Ancient, Medieval and Modern)», organized by the Institute (5-6 November 2015, Thessaloniki).
This is the first volume of a series of publications entitled “Greek language: synchrony and diachrony”, which will cover the following three areas: (a) the etymology of Greek, (b) language contact, (c) the koine/standard language and related issues.

More…
Contents and Preface

Clicking here, you can order the book form the Institute’s e-shop.

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών