Περίπου 700.000 δικαιούχοι του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, θα πάρουν την προκαταβολή για τα επιδόματα του ΟΓΑ, προτού υποβάλλουν το εφετινό έντυπο Α21, που θα το συνυποβάλλουν μαζί με την φορολογική τους δήλωση Ε1.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Προς τα μέσα Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη εφετινή δόση των οικογενειακών επιδομάτων, δηλαδή του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η πρώτη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους, που έχουν εξοφληθεί για το 2015, πράγμα, που σημαίνει, ότι 700.000 δικαιούχοι, προτού υποβάλλουν το έντυπο Α21, θα πάρουν την προκαταβολή για τα επιδόματα του ΟΓΑ. ενώ θα κληθούν να υποβάλουν το νέο έντυπο Α21 μαζί με τις φορολογικές τους δηλώσεις.OGA
Εφέτος -και με αφορμή τον Νόμο 4356/2015- δίνεται η δυνατότητα στα ζευγάρια, που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν προστατευόμενα τέκνα να δικαιούνται επιδόματα τέκνων του ΟΓΑ, αρκεί να υποβάλουν αίτηση Α21 εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.

Οι γενικές προϋποθέσεις για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων

Οι γενικές προϋποθέσεις για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, είναι οι εξής:
1. Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1-Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
2. Συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 – Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Συνεχής παραμονή στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
Επιπλέον, πρέπει τα εξαρτώμενα τέκνα, για τα οποία χορηγείται το επίδομα, να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Οι κατηγορίες των τέκνων, για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος

Ως τέκνα, για τα οποία χορηγείται επίδομα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στην Μέση Εκπαίδευση.
Για τέκνα, που φοιτούν σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνον κατά τον χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε Σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλον γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος-άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια, που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ