-Θα δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες τους, ενώ, με το που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου περιουσιακού στοιχείου, θα γίνεται άμεσα κατάσχεση!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, προβλήματα θα αντιμετωπίζουν στο εξής οι φορολογούμενοι από την στιγμή, που μια οφειλή τους προς το Δημόσιο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτη είσπραξης.
Όταν η Φορολογική Διοίκηση θα χαρακτηρίσει μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φορολογούμενου, ακόμη και οι θυρίδες του, είναι δεσμευμένοι. Φορολογική ενημερότητα δεν μπορεί να χορηγηθεί για κανέναν λόγο, παρά μόνον βεβαίωση οφειλής, που σημαίνει, πως όποια χρήματα τυχόν εισπράξει, το Δημόσιο θα λάβει πρώτα το μερίδιο του χρέους, που οφείλεται, ενώ η παραγραφή της οφειλής αναστέλλεται αυτοδίκαια.
Το θέμα της διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.
Για τον οφειλέτη, το χρέος του οποίου έχει χαρακτηριστεί ανεπίδεκτο είσπραξης, οι συνέπειες είναι πολλές. Μεταξύ αυτών, για δέκα χρόνια, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής, δεν χορηγείται στον ίδιο, αλλά και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία (χορηγείται μόνον βεβαίωση οφειλής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσπραξη χρημάτων, που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων).

Ακόμη κι’ όταν έχει χαρακτηριστεί μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης, με το που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου περιουσιακού στοιχείου, θα γίνεται άμεσα κατάσχεση!

Επίσης, δεσμεύονται στο σύνολό τους τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί, καθώς και το περιεχόμενων θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Αν στο μεταξύ, το Δημόσιο διαπιστώσει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων μετά την καταχώριση της οφειλής στο ειδικό, ηλεκτρονικό, βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι, ακόμα και όταν έχει χαρακτηριστεί μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης, με το που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου περιουσιακού στοιχείου, θα γίνεται άμεσα κατάσχεση.
Μέχρις όμως να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης η οφειλή, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να «ξεσκονίσει» τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, ανοίγοντας ακόμα και τραπεζικές θυρίδες εφόσον υπάρχουν.
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, προβλέπεται η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, με την οποία πιστοποιείται, ότι συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για τον χαρακτηρισμό μιάς οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης

Οι προϋποθέσεις αυτές προβλέπουν, ότι:
-Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα εις βάρος του οφειλέτη.
-Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, τουλάχιστον από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.
-Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε, ότι δεν μεταβιβάσθηκαν με δόλο περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
-Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, την μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.
-Στην περίπτωση πληροφοριών για πηγές αποπληρωμής της οφειλής στην αλλοδαπή, θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων.
-Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο, που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στον φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία.
-Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από τον Νόμο.

trapezes-250x160

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ