-Ποιές είναι οι προϋποθέσεις και ποιά δικαιολογητικά υποβάλλουν οι δικαιούχοι στον Διευθυντή του Σχολείου, όπου φοιτούν τα παιδιά τους, για να πάρουν το βοήθημα.

Bοήθημα ύψους 300 ευρώ δικαιούνται οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα, που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα, τα οποία φοιτούν σε δημόσια Σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφ’ όσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου.
Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλουν οι δικαιούχοι για να πάρουν το επίδομα αυτό, είναι, σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υπουργική Απόφαση, τα εξής
– Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος, που έληξε.
– Αίτηση του/της δικαιούχου.
– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους, για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους).
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος.
– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το βοήθημα.
Με την λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο Διευθυντή του Σχολείου, οι οποίες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του Σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

YPOURGEIO1

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ