Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, σύμφωνα με την μακραίωνη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση, εορτάστηκε σήμερα, Σάββατο, 1η Σεπτεμβρίου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αρχή της Ινδίκτου – η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά – και η Σύναξη προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμμακαρίστου, της οποίας η πανίερη εικόνα φυλάσσεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη, από το 1989, και στην προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο Μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισημαίνει ότι , «η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εις την εποχήν μας συνδέεται με την αλαζονείαν του ανθρώπου έναντι της φύσεως και την εξουσιαστικήν σχέσιν του προς αυτήν, καθώς και με το ευδαιμονιστικόν πρότυπον του «πολλών δείσθαι» ως γενικής στάσεως ζωής. Όσον λανθασμένον είναι το να πιστεύωμεν ότι εις το παρελθόν όλα ήσαν καλλίτερα, τόσον άτοπον είναι να κλείωμεν τα όμματα ενώπιον όσων συμβαίνουν σήμερον. Δεν ανήκει το μέλλον εις τον άνθρωπον, ο οποίος αναζητεί ακαταπαύστως τεχνητάς απολαύσεις και νέας ικανοποιήσεις, ο οποίος ζη διά τον εαυτόν του και αγνοεί τον πλησίον, εις τον άνθρωπον της προκλητικής σπατάλης, ούτε εις τον αδικητήν και εκμεταλλευτήν των αδυνάτων. Το μέλλον ανήκει εις την δικαιοσύνην και την αγάπην, εις τον μετοχικόν πολιτισμόν της αλληλεγγύης και του  σεβασμού της ακεραιότητος της δημιουργίας».

Σήμερα το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, παρουσία πλήθους Αρχιερέων του Θρόνου, από την Πόλη και όλη την οικουμένη, που πρόκειται να συμμετάσχουν στη Σύναξη της Ιεραρχίας, η οποία συνέρχεται από σήμερα, το απόγευμα, μέχρι και τη Δευτέρα βράδυ.

Εκκλησιάστηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα, κ.Πέτρος Μαυροειδής, η Γενική Πρόξενος στην Πόλη κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου, οι Πρόξενοι Δανάη Βασιλάκη και Γεώργιος Γαϊτάνης, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, κληρικοί και πιστοί από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ακόμη, συμπροσευχήθηκε ο κ.Ιωάννης Ραπτάκης, Πρέσβης της Ελλάδος στο Βιετνάμ.

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή της Ινδίκτου, κατά την οποία αναγνώστηκε από τον Πατριάρχη, η νενομισμένη ευχή και Πράξη της νέας Ινδικτιώνος. Στη συνέχεια υπέγραψε το σχετικό κείμενο στον Κώδικα της Μεγάλης Εκκλησίας και ακολούθως υπέγραψαν κατά σειρά όλοι οι παριστάμενοι επαρχιούχοι Αρχιερείς του Θρόνου.

Ακολούθως ο Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς με τον Αγιασμό της πρωτομηνιάς και έδωσε τις ευχές του για το νέο εκκλησιαστικό έτος.

Χθες, το απόγευμα, παραμονή της εορτής, ο Πατριάρχης χοροστάτησε στην Ι.Μ.Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, παρουσία πλήθους Ιεραρχών και πιστού λαού.

Ξεκίνησαν οι εργασίες της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου

Βαρυσήμαντη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Την έναρξη των εργασιών της Σύναξης της Ιεραρχίας των εν ενεργεία Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία συνεκλήθη κατόπιν προσκλήσεως του, και συνέρχεται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι και τη Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, κήρυξε το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στη Σύναξη, που πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Πατριάρχου, μετέχουν περισσότεροι από εκατό Ιεράρχες, από την Έδρα του και ολόκληρη την οικουμένη, και θα συζητηθούν θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διορθοδόξου ενδιαφέροντος.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Παναγιώτατος, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «κατά καιρούς αντιμετωπίζομεν δυσκολίας και πειρασμούς, και τούτο επειδή λελανθασμένως τινές νομίζουσιν ότι δύνανται να αγαπώσι την Ορθόδοξον Εκκλησίαν αλλ᾽ ουχί και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αγνοούντες ότι αυτό ενσαρκώνει το γνήσιον εκκλησιαστικόν ήθος της Ορθοδοξίας».

Στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε:

«Κατά την πρώτην χιλιετίαν, οι μακάριοι προκάτοχοι ημών αντιμετώπισαν τον πειρασμόν των αιρέσεων. Ο μέγας πειρασμός της δευτέρας χιλιετίας, όστις εκληροδοτήθη και εις την ην νυν διανύομεν, είναι τα δικαιοδοσιακά καθεστώτα. Πηγή του προβλήματος τούτου είναι ο εθνοφυλετισμός, αι τάσεις επεκτατισμού και η αθέτησις των ορίων των υπό των Πατριαρχικών και Συνοδικών Τόμων καθορισθέντων. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει την ευθύνην να θέση τα πράγματα εν εκκλησιαστική και κανονική ευταξία, διότι μόνον αυτό έχει τα τε κανονικά προνόμια και την ευχήν και ευλογίαν της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων να επιτελή το υψηλόν και εξαιρετικόν τούτο χρέος ως φιλόστοργος Μήτηρ και αρχή των Εκκλησιών. Εάν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αποποιηθή των ευθυνών του και απομακρυνθή από την διορθόδοξον σκηνήν, τότε αι τοπικαί Εκκλησίαι θα πορεύωνται «ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9, 36), αναλισκόμεναι εις εκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αι οποίαι συγχέουσι την ταπείνωσιν της πίστεως με την υπεροψίαν της εξουσίας. Όλη η μεγαλωσύνη του Πατριαρχείου ημών εξαντλείται εις την διακονίαν του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η μοναδικότης αυτού δεν έγκειται εις την κατοχήν υπερανθρώπου κοσμικής τινος δυνάμεως, αλλ᾽ εις την ταπεινήν και ανιδιοτελή βούλησιν αυτού να υποτάξη τον πειρασμόν της εξουσίας εις την χάριν και να μεταβάλη την ανασφάλειαν και τον φόβον του κατέχειν και κατακρατείν εις ελευθερίαν και δωρεάν. Ενταύθα ζώμεν την τελικήν δόξαν του πνεύματος, την ταυτιζομένην τη άκρα ταπεινώσει, την δύναμιν, η οποία «εν ασθενεία τελειούται» (Β΄ Κορ. 12, 9)».

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας εἰς Φανάριον

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Αὐγούστου, ἀφίχθη, κατόπιν ἐπιθυμίας αὐτοῦ, εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Μπαλασώφ καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀνατολίου Τσουριακώφ, Διερμηνέως, πρός διαβούλευσιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί ζητημάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῶν ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί λοιπῶν ἐνδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, προσελθόντων πρός συμμετοχήν εἰς τήν Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου.

Ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε δι’ ἐνθέρμων προσρήσεων τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μνησθείς τῶν προαπελθόντων Γερόντων αὐτῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί Λέννιγκραντ Νικοδήμου, ὡς καί πάντων τῶν διακονησάντων τάς διμερεῖς μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀλλά καί εὐρύτερον τάς διορθοδόξους σχέσεις, καί τονίσας τήν σημασίαν τοῦ διαλόγου ὡς θεοστάλτου μέσου πρός ὑπέρβασιν τῶν παρουσιαζομένων δυσχερειῶν, ὁ δέ Μακαριώτατος, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν του καί τάς ζωηράς ἀναμνήσεις του ἐκ τῶν κατά διαφόρους περιστάσεις πραγματοποιηθεισῶν ἐπισκέψεών του εἰς τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων καί ἐκ τῆς συνεργασίας του μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἐπηκολούθησε μακρά κατ’ ἰδίαν συζήτησις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Ἡ Α. Μακαριότης, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐπί δύο καί ἡμίσειαν ὥρας διαρκεσασῶν συνομιλιῶν, ἀνεχώρησεν αὐθημερόν, ἐπιστρέψας εἰς τά ἴδια.

Τά Μηνύματα τῶν νεοεκλεγέντων Μητροπολίτη Λαοδικείας καί Ἐπισκόπου Ἀπαμείας

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε σήμερα, 30 Αυγούστου, ο νεοεκλεγείς, Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο από Ναζιανζού, για την τέλεση του Μικρού Μηνύματος.

Στην προσφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Λαοδικείας,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευαρέσκεια της Μητρός Εκκλησίας για την πιστότητα και την αφοσίωση με τις οποίες διακονεί τον Οικουμενικό Θρόνο αλλά και την παιδεία του Γένους, κατά την υπηρεσία του ως καθηγητής της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

«Τας παραμονάς της νέας Συνάξεως των Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, τα σεβάσμια μέλη της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ημετέρα Πατριαρχική εισηγήσει, προθύμως και ομοφώνως ενέταξαν εις αυτήν, την ιεράν Σύναξιν, και την υμετέραν αγαπητήν Ιερότητα, διά της παμψηφεί εκλογής αυτής ως Μητροπολίτου Λαοδικείας, αγγέλου μιάς των επτά Εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Χαίρομεν και συγχαίρομεν τη υμετέρα αγάπη διά την τοιαύτην τιμητικήν πρόκρισιν αυτής, εν τη πεποιθήσει ότι διά της μορφώσεως, της πείρας, της αξιοπρεπείας και της προς την Μητέρα Εκκλησίαν αφοσιώσεως αυτής θα αποδειχθή και εν τω μέλλοντι, από υψηλοτέρας σκοπιάς, χρήσιμον στέλεχος αυτής, και μάλιστα σήμερον ότε τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, αι ευθύναι της πρωτοθρόνου Εκκλησίας ημών αυξάνονται, αι εξ αυτής προσδοκίαι του πληρώματος της Εκκλησίας ομοίως, και ημείς πάντες καλούμεθα να συστρατευθώμεν, να δραστηριοποιηθώμεν και να ανταποκριθώμεν ούτως εις τα υψηλά και ιερά καθήκοντα ημών ως συνδιοικητών της Εκκλησίας».

Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγησή του.

Ακολούθως, ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε ο εψηφισμένος Επίσκοπος Απαμείας Παΐσιος, για το μικρό Μήνυμα.

Στην προσφώνησή του προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο, που θα διακονήσει στη Βουδαπέστη, ως βοηθός του Μητροπολίτη Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας Αρσενίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε:

«Η διακονία σου εν Ουγγαρία έχει μεγάλην σημασίαν διά την σήμερον και την αύριον της Εξαρχίας ημών ταύτης, εν τη οποία εντός ολίγων ετών πολλά συνετελέσθησαν και επετεύχθησαν, τη χάριτι του Κυρίου και τη πρόφρονι φροντίδι του μακαριστού Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ και του διαδόχου αυτού Ιερωτάτου αδελφού Αρσενίου και τοις κόποις της Θεοφιλίας σου, άγιε Εψηφισμένε. Όθεν, σοι εμπιστευόμεθα το εκείσε μέλλον της δικαιοδοσιακής παρουσίας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, πάντοτε υπό τας οδηγίας και κατευθύνσεις του αμέσου Προϊσταμένου σου και ημετέρου αξίου και προσφιλούς αδελφού».

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Απαμείας εξέφρασε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη, τους Συνοδικούς Αρχιερείς και τον ποιμενάρχη του, Μητροπολίτη Αυστρίας.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Αρχιερέων της Συνόδου, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Μητροπολίτης Λαοδικείας και στη συνέχεια ο εψηφισμένος Επίσκοπος Απαμείας τέλεσαν την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία τους ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή τους, στην οποία και απάντησαν με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό τους, αποδεχόμενοι το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Μητροπολίτης Λαοδικείας και ο εψηφισμένος Επίσκοπος Απαμείας δέχθηκαν τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων κληρικών και λαϊκών.

Γραφείο Τύπου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ