-Κάθε εργαζόμενος θα χάσει από 120 ευρώ έως και 500 ευρώ τον χρόνο, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, νέες απώλειες στους μισθούς τους θα έχουν άμεσα, από την 1/1/2017, οι εργαζόμενοι, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Αυτή την φορά πρόκειται για την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νόμου, που αυξάνει τις εισφορές, τις οποίες πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι, άσχετα από το ύψος του μισθού τους, ενώη απώλεια δεν αφορά κάποια αύξηση της φορολογίας, ούτε και κάποιες οριζόντιες μειώσεις, που αποφασίστηκαν για λόγους μείωσης των δαπανών.
Ουσιαστικά, με βάση τους σημερινούς μισθούς, κάθε εργαζόμενος θα χάσει από 120 ευρώ ως και 500 ευρώ τον χρόνο, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό, καθώς η μηνιαία παρακράτηση αναμένεται να αυξηθεί από 10 ως και 35 ευρώ.
Οι νέες μειώσεις των μισθών θα ξεκινήσουν για όλους από την Πρωτοχρονιά του 2017.

Τι προβλέπει ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος

Συγκεκριμένα, ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος αναφέρει τα εξής:
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου:
1).Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη, ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α” της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ” της παραγράφου 2 περίπτωση γ” του παρόντος άρθρου.
2).α.Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.thessaloniki
β. Το ανώτατο όριο της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη, που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 (Α” 78).
3).Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία του ΙΚΑΕΤΑΜ.

Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που θα καταβάλλουν όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., θα ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%

4).Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, τις προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Σημειώνεται, επίσης, ότι από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, θα ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.
Κλιμακωτή θα είναι η αύξηση για τους αγρότες, μέχρι το 2022, που και εκεί η εισφορά θα ανέλθει στο 20%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ