Σ

Χαράλαμπος Χάχαλης, Δικηγόρος LL.M. (Erlangen-rnberg).

E-mail: hachalis@gmail.com

Η διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης, παράτασης και αντικατάστασης ελληνικού διαβατηρίου ρυθμίζονται από τον νόμο Ν.3103/2003, αλλά και από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. Συνοπτικά, οι λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης αναφορικά με την έκδοση διαβατηρίου είναι οι εξής:

  • Διαβατήριο 5ετούς ισχύος δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης άνω των 14 ετών και κοστίζει 84.40€.
  • Διαβατήριο 3ετούς ισχύος χορηγείται σε ανηλίκους μέχρι 14 ετών και κοστίζει 73.60€.
  • Ταξιδιωτικά έγγραφα περιορισμένης ισχύος για επιστροφή στην Ελλάδα εκδίδονται ατελώς.

Κατά την κατάθεση της αιτήσεως για έκδοση διαβατηρίου, απαιτείται οπωσδήποτε η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, καθώς και του ανηλίκου ή του επιτροπευομένου, μαζί με τον ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι  Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου και τα δικαιολογητικά, είτε στα αρμόδια γραφεία που λειτουργούν στις κατά τόπο προξενικές αρχές, είτε στην Ελλάδα, κατά την εκεί προσωρινή παραμονή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Για Ενήλικες

Α) Μία έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων 4Χ6 cm ) τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί τελευταίου μηνός.

Β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή

Γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης τελευταίου εξαμήνου, στο οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή μερίδα.

Δ) Το παλιό διαβατήριο, εφόσον αυτό υπάρχει και

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

2. Για ανήλικους

Α) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων 4Χ6 cm ) τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί τελευταίου μηνός.

Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, τελευταίου εξαμήνου.

Γ) Αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, καθώς και του ενός, τουλάχιστον, γονέα με έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

Προσοχή: σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, η  φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη τελευταίου μηνός, διαστάσεων 4Χ6 cm, έγχρωμη, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί. Το πρόσωπο να καταλαμβάνει το 70% έως 75% και η απόσταση από το πηγούνι έως την κορυφή του μετώπου να είναι 50% έως 60% της φωτογραφίας. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοικτό γκρι μέχρι 5%.

Για τους κατοίκους εξωτερικού, το διαβατήριο αφού εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστέλλεται στο Αρμόδιο Προξενείο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορεί να παραληφθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.