Προκηρύσσεται μια θέση Κλητήρα, που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Γενικού Προξενείου Ντύσσελντορφ, ως επιτόπιο προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διετία).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισότιμου γερμανικού σχολείου.
Άριστη γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτού και προφορικού λόγου).
Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιδίως προγράμματα MS Office).
Περαιτέρω, επιθυμητά προσόντα, που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:
Πτυχίο ή/και εμπειρία επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Δίπλωμα οδήγησης.
Επίσης, απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου, οι δε άρρενες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, στο Γενικό Προξενείο, στην παρακάτω διεύθυνση:
Generalkonsulat von Griechenland
Grafenberger Allee 128a
40237, Dusseldorf
grgencon.ddf@mfa.gr

Ντύσσελντορφ, 13 Αυγούστου 2013
Εκ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας

 

BEKANNTMACHUNG – STELLENAUSSCHREIBUNG
DES GRIECHISCHEN GENERALKONSULATS IN DÜSSELDORF

Am Generalkonsulat von Griechenland in Düsseldorf wird die Stelle eines Bürogehilfen ausgeschrieben, der als Ortskraft mit einem befristeten Arbeitsvertrag für die Dauer von zwei Jahren eingestellt wird.

Die Bewerber sollten das Mindestalter von 21 Jahren (vollendet) nicht unter – und das Höchstalter das 60 Jahre nicht überschreiten sowie ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Bewerber müssen folgende notwendigen Qualifikationen aufweisen:

Allgemeine Hochschulreife des Griechischen Lyzeums (Apolitirio) oder einen gleichwertigen deutschen Abschluss.
Ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen und der griechischen Sprache (schriftliche und mündliche Ausdrucksweise).
Sehr gute PC-Kenntnisse (v.a. Programme aus dem MS Office-Paket).

Zusätzliche Qualifikationen, die berücksichtigt werden:

Hochschulabschluss (Universität bzw. FH) oder auch Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung.
Gute Kenntnisse der englischen Sprache.
Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus ist ein Führungszeugnis erforderlich und die männlichen Bewerber müssen ihren Wehrverpflichtungen nachgekommen sein bzw. von diesen gesetzlich entbunden worden sein.

Bewerbungsschreiben mit den üblichen Nachweisen  müssen bis spätestens Freitag, den 30. August 2013, bei der Kanzlei des Generalkonsulates persönlich eingereicht werden bzw. postalisch eingehen. Anschrift:
Grafenberger Allee 128A
40237 Düsseldorf
grgencon.ddf@mfa.gr

Düsseldorf, 13. August 2013
Griechisches Generalkonsulat in Düsseldorf