Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
 
Με πρόσθετες αρμοδιότητες θωρακίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών από τις 31 Ιουλίου 2013.
Σύμφωνα με πολυνομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στην Βουλή, από τα τέλη Ιουλίου μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -με την εξαίρεση των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Δημοσίων Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων- και της Διεύθυνσης Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων συνάπτεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 μνημόνιο συνεργασίας, που μπορεί να τροποποιείται, όποτε κριθεί απαραίτητο και καθορίζει τις υπηρεσίες, που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Ακόμη, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των πόρων, που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Ο έλεγχος δε των υποθέσεων, για τις οποίες εκδίδεται εντολή ελέγχου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Εφεξής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Αυτό, όπως διευκρινίζει ο νόμος, σε καμία περίπτωση δεν αποστερεί το ΣΔΟΕ από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό διατηρεί.
Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρεται στις 31 Ιουλίου 2013 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων της Υπηρεσίας αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα αποφασίζει πλέον για τις προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και για την υποβολή στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτημάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).
Τέλος, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που διατυπώνεται εντός 14 ημερών, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τμήματος ή τμήματος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.