Οι Ελληνογερμανικές αδελφοποιήσεις, τα προβλήματα, οι δυνατότητες και οι προοπτικές τους.

Γράφει ο δημοσιογράφος Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Ακούμε συχνά στο τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνεται λόγος για την «αδελφοποίηση πόλεων και κοινοτήτων» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οφέλη που μπορεί να φέρει αυτή στις σχέσεις των λαών της Ευρώπης και στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και των κατοίκων τους μέσα από την φιλία και την συνεργασία τους. Για να αντιληφθούμε, όμως, καλύτερα την πραγματική και πρακτική σημασία του όρου «Αδελφοποίηση» ας δούμε τον επίσημο ορισμό του, όπως τον έδωσε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ένας από τους ιδρυτές του “Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών” (CEMR). Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν, «αδελφοποίηση» σημαίνει την προσέγγιση δύο κοινοτήτων, που επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας. Έτσι ο Jean Bareth, προσδιόρισε τις βασικές αξίες, που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση των ευρωπαϊκών πόλεων, δηλαδή την φιλία, την συνεργασία και την αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Σήμερα, με την ευρεία εφαρμογή της, η αδελφοποίηση αφορά συχνά περισσότερους από δύο εταίρους. Άλλωστε, είναι η έκφραση μιας ευρωπαϊκής ενότητας και ταυτότητας, που αναπτύσσεται από τους πολίτες όλων των ευρωπαϊκών κρατών και αποτελεί ενδεχομένως την πλέον εμφανή μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας, με χιλιάδες πόλεις και χωριά να δηλώνουν με υπερηφάνεια, όταν εισέρχεται κάποιος στο έδαφός τους, με ποιές κοινότητες-εταίρους έχουν αδελφοποιηθεί.

Η αδελφοποίηση προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες στους Ο.Τ.Α.

Η αδελφοποίηση αποτελεί ένα εκπληκτικά ευέλικτο «εργαλείο» με πολυάριθμες δυνατότητες εφαρμογής. Μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ μικρών χωριών, κωμοπόλεων, μεγάλων πόλεων, χωρών, κ.λπ. Μπορεί να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή διάφοροι παράγοντες από δύο ή περισσότερες αδελφοποιημένες κοινότητες. Μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις κοινότητες και τους δήμους. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία. Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τους εταίρους τους από τις άλλες χώρες και πόλεις και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Μπορεί να βοηθήσει τους πάντες να κατανοήσουν καλύτερα, ποιά είναι από πρακτικής πλευράς η έννοια της ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή ποιά είναι η σημασία της σήμερα, αλλά και πού μπορεί να μας οδηγήσει το μέλλον. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην αδελφοποίηση, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων – τέχνη και πολιτισμός, νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αειφόρος ανάπτυξη, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη κ.λπ. Η αδελφοποίηση αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των εταίρων και όχι μια βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Πρέπει να μπορεί πάντα να επιβιώνει των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας και των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών των εταίρων, οι οποίοι οφείλουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολους καιρούς, όπως π.χ. σε περιόδους οικονομικής κρίσης, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών. Και δεδομένου ότι αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, είναι ζωτικό να επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα η συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και παραμένει πάντα αποτελεσματική και δυναμική.

Εξίσου σημαντική είναι η διπλή δέσμευση, που απαιτείται, για να είναι επιτυχημένες οι αδελφοποιήσεις: Των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να υπάρξει  χωρίς την ενεργή συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών! Αυτή η διττή φύση απαιτεί συχνά τη θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία θα συμμετέχουν, όχι μόνον οι τοπικοί αξιωματούχοι, αλλά και απλοί πολίτες. Και αυτό διότι οι αδελφοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τους έχοντες την εξουσία, αλλά στηρίζονται στους ενεργούς πολίτες, δηλαδή στον εθελοντισμό και στη συμμετοχή των πολιτών, σε συνεργασία με τις κρατικές και τοπικές αρχές, με πολιτιστικούς συλλόγους και ενώσεις. Αποτελούν επομένως ευκαιρία για ένδειξη, ερέθισμα και κίνητρο για ενεργή συμμετοχή και εποικοδομητική συνεργασία.
Ενθαρρύνουν ανταλλαγές εμπειριών σε μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η προφύλαξη του περιβάλλοντος, η προώθηση σχεδίων πόλεων, η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η αμοιβαία καλλιέργεια των πολιτιστικών σχέσεων, του αθλητισμού και των καλών Τεχνών, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές σε επίπεδο σχολείων και Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ανταλλαγές καθηγητών, μαθητών και φοιτητών, οι ανταλλαγές εξειδικευμένου δημόσιου προσωπικού συγκεκριμένων προγραμμάτων, οι επιχειρηματικές συνεργασίες, οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην επίγνωση των πλεονεκτημάτων της εύρεσης συγκεκριμένων λύσεων τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κ.α.. Επίσης η αδελφοποίηση σχολείων, οργανισμών, πανεπιστημίων, επαγγελματικών, μουσικών σχολών, μουσείων, οικονομικών σχολών, τμημάτων ιατρικής κλπ. αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που συμβάλλει στο να κατανοήσουν οι άνθρωποι τους στόχους της ΕΕ, στην ενδυνάμωση της έννοιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την προσέγγιση της ΕΕ και των πολιτών της. Οι αδελφοποιήσεις παρέχουν μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον τρόπο ζωής των κατοίκων άλλων χωρών και περιοχών και να αναπτύξει φιλικές σχέσεις, που προωθούν την ειρήνη και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Χάρη του συνδυασμού των ανωτέρω στοιχείων, συνιστούν ένα εργαλείο επίτευξης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτών πόλεων και χωρών. Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε, ότι οι αδελφοποιήσεις προσφέρουν το ιδανικό εργαλείο υλοποίησης της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και το ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας, αμοιβαίας βοήθειας και ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών (πέρα από τις οποιεσδήποτε κρατο-κεντρικές λογικές), δημιουργώντας τις συνθήκες ανάδυσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Πως υλοποιείται πρακτικά η αδελφοποίηση και ποιές προτεραιότητες μπορούν να αναπτυχθούν

Ας εξετάσουμε τώρα τον πρακτικό τρόπο, με τον οποίο μπορεί κανείς να προχωρήσει στην επίτευξη της αδελφοποίησης της πόλης του με μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Το πρώτο πράγμα, που οφείλει να γνωρίζει κάθε παράγοντας της Αυτοδιοίκησης, που θέλει να υλοποιήσει μεθοδικά και μελετημένα ένα τέτοιο βήμα, είναι ότι η αδελφοποίηση δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα. Είναι μια διαδικασία, που απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Βασικά πρέπει να ακολουθήσει τα εξής επτά πρακτικά βήματα:
1. Καθορισμός οράματος και επιδιωκόμενων στόχων του ελληνικού ΟΤΑ (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
2. Ανεύρεση ευρωπαίου εταίρου, με αντίστοιχους επιδιωκόμενους στόχους.
3. Σύσταση Επιτροπής αδελφοποίησης μεταξύ των δυο ενδιαφερόμενων Δήμων.
4. Κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης των δυο ενδιαφερόμενων Δήμων.
5. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.
6. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης από τον αρμόδιο φορέα της κεντρικής διοίκησης
7. Επισημοποίηση της σχέσης, με αντίστοιχη τελετή και υπογραφή κοινής διακήρυξης αρχών.

Παραδείγματα για την στοχευμένη επιλογή εταίρων

Το πρόγραμμα αδελφοποιήσεων απευθύνεται στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, και, υπό συγκεκριμένους όρους, σε μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και στις «υποψήφιες χώρες» της ΕΕ και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων. Η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος αδελφοποίησης και συμμετοχής στα κοινά της ΕΕ –π.χ. επιλογή επιτυχημένων προτάσεων, καταβολές επιδοτήσεων, κλπ. διεξάγεται από έναν συγκεκριμένο Εκτελεστικό Οργανισμό. Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει επίσης την απονομή του ετήσιου βραβείου «Χρυσά Αστέρια» για συνεργασίες αδελφοποίησης υψηλής ποιότητας και άλλες διεθνικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή στα κοινά.
Γενικά και ως παραδείγματα αναφέρουμε, ότι για τις  ελληνικές πόλεις ευνοϊκότερη είναι μια δυνατή και μόνιμη συνεργασία με πόλεις της ΕΕ των 27 χωρών, και. Γ και ιδιαίτερα της Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και της Νοτίου Ιταλίας. Στο πλαίσιο μιας αδελφοποίησης μεταξύ ΟΤΑ μπορούμε να δώσουμε βάρος στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της υγείας καθώς και στον τομέα της τεχνογνωσίας σε ζητήματα διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδείκνυται ακόμη η ανταλλαγή εμπειριών σε τομείς, όπως, ανάπτυξη, πολεοδομία και χωροταξία, προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, ένταξη μειονεκτικών προσώπων, μεταναστών, καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, πρόληψη της εγκληματικότητας και προώθησης του εθελοντισμού. Επίσης για την δημιουργία ςας και κυρίως με τηνδικτύου ποδηλατοδρόμων και επιχείρησης ποδηλάτων κατάλληλες χώρες για αναζήτηση εταίρου θα ήταν η Ολλανδία και η Δανία, για τηλεπικοινωνίες, εμπόριο, βιομηχανία διατροφής, γεωργική παραγωγή οι Σκανδιναβικές χώρες και οι νέες βαλτικές Δημοκρατίες και βέβαια η Γερμανία, που περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους τομείς. Για συνεταιριστικές πολιτικές, αγροτική οικονομία, ψάρεμα, περιήγηση, ορειβασία και ορεινό τουρισμό και εθνικά πάρκα, κατάλληλες προς αναζήτηση εταίρου είναι και οι περιοχές με τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας.

Τρόποι και προϋποθέσεις εύρεσης του κατάλληλου εταίρου

Για να βρεθεί ο καταλληλότερος εταίρος αδελφοποίησης για την πόλη, ή τον δήμο και το χωριό, υπάρχουν δύο τρόποι:
α) Να συμβουλευτεί τον κατάλογο των πόλεων, που αναζητούν εταίρους.
β) Να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο, για να γνωστοποιήσει στους άλλους, ότι η πόλη, το χωριό ή ο δήμος αναζητά έναν εταίρο αδελφοποίησης.
Ο εντοπισμός του ιδανικού εταίρου είναι προφανώς το βασικό βήμα και κάθε αδελφοποίηση είναι μοναδική. Άρα ο εταίρος πρέπει να διαθέτει ομοιότητες με τον ενδιαφερόμενο να αδελφοποιηθεί ελληνικό ΟΤΑ, έστω σε κάποια θέματα, όπως είναι π.χ. ο αριθμός κατοίκων, η γεωγραφική τοποθεσία, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι ιστορικοί δεσμοί με άλλες κοινότητες, βασικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα κλπ., ώστε να διασφαλιστεί η ίδια αντίληψη, η ίδια προσδοκία για τον καινούργιο δεσμό. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει ενδελεχής πληροφόρηση για τον υποψήφιο εταίρο και να δίνεται βάρος και στο τι μπορεί να προσφέρει ο ελληνικός ΟΤΑ στον υποψήφιο για αδελφοποίηση ξένο ΟΤΑ ώστε να υπάρχει αμοιβαίο όφελος, που θα εκπληρώνει τις προσδοκίες του εταίρου αδελφοποίησης και θα τον οδηγήσει να προχωρήσει στην επιλογή του συγκεκριμένου ελληνικού ΟΤΑ. Ένας επιτυχημένος δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των πολιτών, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση, χωρίς την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών, γιατί μόνον έτσι επιτυγχάνεται η προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμών και η γνωριμία με τον τρόπο ζωής, σκέψης και δράσης. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για την αμοιβαία κατανόηση του αρχικό άγνωστου, που σιγά, σιγά μετατρέπεται σε κατανοητό.
Μια αδελφοποίηση αποτυγχάνει εξαιτίας κυρίως παρανοήσεων ή λανθασμένων αντιλήψεων ή και ακόμη λόγω της έλλειψης σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Για αυτό μια μικρή ενεργή ομάδα, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών, στη διερεύνηση της συνεργασίας μέσα από τα νέα σχέδια, στην αναζήτηση χρηματοδότησης κλπ.
Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα, ιδιαίτερα για τα ζητήματα των νέων, τις εξελίξεις σχετικά με το περιβάλλον, το μέλλον της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, την κοινωνική συμμετοχή, την ισονομία και ισοτιμία, τον αθλητισμό κ.α.. Η δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος, προωθεί την ανάπτυξη νέων τεχνικών συνεργασιών. Η ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και η από κοινού εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην ανεύρεση λύσεων ή σε βελτιώσεις. Για τα οικονομικά είναι ανάγκη αναζήτησης προϋπολογισμού και πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης. Στον οδηγό του προγράμματος και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής παρέχονται όλες οι πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξασφάλισης οικονομικής υποστήριξης.
Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι αφού χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν διαρκείς ισχυρές φιλικές σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της ίδιας χώρας, της ίδιας περιφέρειας ή και της ίδιας πόλης, λογικό είναι ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επιτευχθούν όλα αυτά και μεταξύ των πολιτών από διαφορετικές πόλεις διαφορετικών χωρών.

Οι ελληνογερμανικές αδελφοποιήσεις – Προβλήματα και προοπτικές

Οι αδελφοποιήσεις αρκετών ελληνικών πόλεων με γερμανικές, που ξεκίνησαν εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίον υλοποιήθηκε και υλοποιείται στην χώρα μας ο θεσμός της αδελφοποίησης στα πλαίσια της ενωμένης Ευρώπης. Η Γερμανία, ως πλούσια και αναπτυγμένη χώρα, με ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας για πολλούς λόγους παραδοσιακούς, στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, αποτελεί πόλο έλξης του ενδιαφέροντος πολλών ελληνικών πόλεων και χωριών. Η βούληση και η προσπάθεια να αδελφοποιηθούν με γερμανικές πόλεις και κωμοπόλεις βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος και στην πρωτοβουλία των Ελλήνων, που ζουν στη Γερμανία και κατάγονται από αυτές, σε διαφόρους ελληνογερμανικούς φορείς αλλά και σε Γερμανούς τακτικούς επισκέπτες της χώρας μας ή μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Βέβαια, τα γνωστά προβλήματα γραφειοκρατίας, διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, ανοργανωσιάς, έλλειψης υποδομών και έλλειψης σωστής ενημέρωσης και τεχνογνωσίας, αλλά και η οικονομική κρίση, που αντιμετωπίζουν η δημόσια Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση στην χώρα μας, αποτελούν τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην προώθηση και την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μείνει η Ελλάδα πολύ πίσω και στον τομέα των αδελφοποιήσεων. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε, ότι αν και είμαστε πολλά χρόνια στην ΕΕ και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες πέρασαν από τη Γερμανία, δεν κατορθώσαμε έως τώρα ως χώρα να επιτύχουμε πολλά. Όλοι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες εμπόδισαν πολλούς από διαπρεπείς απόδημους συμπατριώτες μας, που είχαν την διάθεση, τα προσόντα και τις δυνατότητες, να δράσουν ενεργητικότερα και να βοηθήσουν την πατρίδα μας και τις τοπικές κοινωνίες.
Οι επιπτώσεις της υστέρησης αυτής από ελληνικής πλευράς γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς, όχι μόνον από τον μικρό αριθμό των αδελφοποιήσεων που έχουν επιτευχθεί, αλλά κυρίως από το γεγονός, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αδελφοποίηση των ελληνικών δήμων με γερμανικές και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και κωμοπόλεις δεν επέφεραν μέχρι τώρα σημαντικά αμοιβαία οφέλη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, που αφορούν κυρίως κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες ή μονομερείς και μεμονωμένες προσπάθειες ενίσχυσης και υποστήριξης ελληνικών δήμων από γερμανικούς και άλλους ευρωπαϊκούς αδελφοποιημένους δήμους, οι δυνατότητες της αδελφοποίησης παρέμειναν ανεκμετάλλευτες σε όλο το εύρος τους. Έτσι οι αδελφοποιήσεις κατάντησαν ουσιαστικά ανενεργές, χωρίς πρακτική σημασία, με αποτέλεσμα να χαθούν μέχρι τώρα για την χώρα μας μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης.

Μία από τις βασικές αιτίες-εκτός όλων των άλλων-, που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή, είναι σίγουρα και οι λανθασμένες επιλογές κατά την διαδικασία της αδελφοποίησης. Για λόγους εντυπωσιασμού, ή λόγω πρόσκαιρων οικονομικών, πολιτικών και εκλογικών σκοπιμοτήτων, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα βασικά κριτήρια και η σωστή πρακτική (που αναφέρουμε ανωτέρω) αλλά και οι ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και προοπτικές, προχώρησαν από ελληνικής πλευράς αδελφοποιήσεις, που αποδείχθηκαν στην πορεία ανεπιτυχείς, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και αμοιβαίο όφελος.

Για να αντιμετωπισθούν όλα αυτά τα προβλήματα, το ζήτημα των ελληνογερμανικών αδελφοποιήσεων απασχολεί ιδιαίτερα τους αρμόδιους παράγοντες για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, ενώ υπήρξε βασικό ζήτημα και μας «Ελληνογερμανικές Συναντήσεις», όπου εξετάσθηκαν διεξοδικά μας οι παράμετροί του και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Στα πλαίσια μας αδελφοποίησης ελληνικών και γερμανικών πόλεων προτάθηκαν και συγκεκριμένοι τομείς, μας οποίους με την κατάλληλη δραστηριοποίηση μπορούν να υπάρξουν σύντομα ουσιαστικά αποτελέσματα  Αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους εξ αυτών:

1. , πιμοτγικικμον κατ11   Οι τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, του τουρισμού (π.χ. αξιοποίηση των παραλιών και των παραλιακών δημοτικών εκτάσεων από γερμανικές εταιρείες) και του πολιτισμού.

2. Η σύναψη συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στον ενεργειακό τομέα. Σημειώνουμε, ότι στην Ελλάδα ο τομέας μας βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Η γερμανική τεχνογνωσία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει αφενός στην ώθηση μας τοπικής οικονομίας και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, λόγου χάρη με την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την ενεργειακή μας αξιοποίηση.
3. Η ανταλλαγή εμπειριών για την αποκομιδή, τη μεταφορά, την ανακύκλωση και μας δυνατότητες αξιοποίησης απορριμμάτων. Αναφέρουμε εδώ, ότι στην Γερμανία η συγκομιδή των σκουπιδιών τιμολογείται, για τον δημότη, ανάλογα με το λίτρα. Δηλαδή κάθε κατοικία, πολυκατοικία, κτίριο αγοράζει τον σκουπιδοτενεκέ μας και ανάλογα με τα σκουπίδια που θα δηλώσει ότι θα παράγει, πληρώνει, ενώ ο δημότης δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος και να πετάξει τα σκουπίδια του σε κάδο άλλου προορισμού.
4. Τα εργαλεία διοίκησης των Δήμων για την καταπολέμηση μας γραφειοκρατίας και  εμπειρίες του Γερμανικού μοντέλου διοίκησης, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα.
5. Οι προοπτικές συνεργασίας μας τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
6. Τα προγράμματα ανταλλαγής νέων.
7. Ο τομέας των συγκοινωνιών και οι σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές οδικής κυκλοφορίας (ποδηλατόδρομοι, κ.α.).

 

Κλείνοντας το άρθρο μας, -με την προσδοκία ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την κατανόηση της σημασίας και την προώθηση επιτυχημένων αδελφοποιήσεων των ελληνικών δήμων με ευρωπαϊκούς-, παραθέτουμε κατωτέρω τον πίνακα με τις αδελφοποιημένες γερμανικές και ελληνικές πόλεις και προσθέτουμε ενημερωτικά, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του CEMR, για τον πανευρωπαϊκό αριθμό των αδελφοποιήσεων, αυτές ξεπερνούν μας 30.000. Στην χώρα μας έχουν γίνει περισσότερες από 325, με πρώτες χώρες προτίμησης την Ιταλία, την Κύπρο και την Βουλγαρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ / ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ

Gemeindename / Όνομα Γερμανικής πόλης/κωμόπολης: Bundesland/ Ομόσπονδο κρατίδιο: Partnergemeinde / Αδελφοποιημένη ελληνική πόλη/κωμόπολη: Partner seit / Αδελφοποίηση από το έτος:
Abensberg Bayern Parga 1985
Amberg Bayern Trikala 2001
Aschheim Bayern Leros 2000
Bad Kötzting Bayern Preveza 1991
Berlin Berlin Mitilini (Insel Lesbos) 2000
Berlin Berlin Sochos (Thessaloniki) 2000
Biblis Hessen Rozena (Korinth) 2000
Bönningstedt Schleswig-Holstein Rachoni (Insel Thassos) 1991
Brühl Nordrhein-Westfalen Chalkida 1999
Burg Sachsen-Anhalt Afandou (Insel Rhodos) 1990
Detmold Nordrhein-Westfalen Kallithea/Kreis Thessaloniki 2006
Frittlingen Baden-Württemberg Pentalofos 1985
Fürth Bayern Xylokastro (Korinth) 2001
Gemmrigheim Baden-Württemberg Trigono (Evros) 2003
Gera Thüringen Larissa 2000
Gifhorn Niedersachsen Xanthi 1984
Großostheim Bayern Olympia 2001
Gummersbach Nordrhein-Westfalen Afandou (Insel Rhodos) 1989
Köln Nordrhein-Westfalen Thessaloniki 1988
Köln Nordrhein-Westfalen Piräus 1993
Lauf a.d.Pegnitz Bayern Drama 2008
Leipzig Sachsen Thessaloniki 2008
Mainburg Bayern Zaros (Insel Kreta) 2003
Maintal Hessen Katerini 1995
Meddersheim Rheinland-Pfalz Nea Kios (Argolis) 2008
Meißen Sachsen Korfu 1996
Menden (Sauerland) Nordrhein-Westfalen Chalkida 2000
Mühldorf a.Inn Bayern Iraklio 2004
Nürnberg Bayern Kavala 1999
Ottobrunn Bayern Nauplio 2000
Ottweiler Saarland Vrilissia (Attika) 1998
Peine Niedersachsen Tripolis 2000
Roßlau (Elbe) Sachsen-Anhalt Veria 1994
Schwabach Bayern Kalampaka 2002
Siegburg Nordrhein-Westfalen Orestiada 1994
Stolberg (Harz) Sachsen-Anhalt Naoussa (Insel Paros) 2000
Stolberg (Harz) Sachsen-Anhalt Naoussa (Makedonien) 2000
Troisdorf Nordrhein-Westfalen Kerkyra 1996
Velbert Nordrhein-Westfalen Igoumenitsa 2012

(Πηγή: CEMR )

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ