Με αφορμή την αιφνιδιαστική κατάθεση στο ΣΤΕ νέου Προεδρικού Διατάγματος τροποποίησης του Οργανισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Μέσων Ενημέρωσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου η Ένωση Ακολούθων Τύπου με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης καταθέτει πρόταση για τη σύσταση Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας ως την ορθολογικότερη επιλογή μετεξέλιξης και άριστης αξιοποίησης των εν λειτουργία σχετικών υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών (Δνσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημoσίων Σχέσεων).

Οι Γενικές Γραμματείες στις οποίες εργάζονται τα μέλη της Ένωσης Ακολούθων Τύπου ως υπάλληλοι του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, χρήζουν δημοκρατικής μεταρρύθμισης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Βασικό στοιχείο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης αφορά στη διάκριση και αυτοτέλεια δομών που αφορούν (1) στην εσωτερική κυβερνητική ενημέρωση, (2) στη ρύθμιση/νομοθεσία ΜΜΕ και (3) στη δημόσια διπλωματία και σε πολιτικές για την βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. ΄

Την Ένωση Ακολούθων Τύπου απασχολεί ιδιαιτέρως το τρίτο σκέλος: η ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της χώρας απαιτεί μια δυναμική αυτοτελή δομή, μια Υπηρεσία Δημόσιας Διπλωματίας στο πλαίσιο του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση λειτουργιών της εξωτερικής πολιτικής της χώρας εισάγοντας συστηματικότερες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων δράσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών αποστολών.

Στις σημερινές συνθήκες απαξίωσης της εικόνας της Ελλάδας η νέα Υπηρεσία Δημόσιας Διπλωματίας θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να προωθήσει αφενός τον συντονισμό δράσεων σε θέματα «εικόνας της χώρας», και αφετέρου να απεγκλωβιστεί από την λογική της προβολής του κυβερνητικού έργου στο εσωτερικό της χώρας εισάγοντας νέα στοιχεία ενός ανοικτού, με ποικιλία στις αποχρώσεις λόγου για τη χώρα στα πρότυπα αντίστοιχων θεσμών άλλων ευρωπαϊκών χωρών με παράδοση σε αυτό τον τομέα.

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας

Η νέα Υπηρεσία στηρίζει και στηρίζεται στις υπηρεσίες εξωτερικού (τα Γραφεία Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής της Ελλάδας στο Εξωτερικό – ΓΤΕ) και αφορά στον στόχο της βελτίωσης της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τα μέσα υλοποίησης του στόχου περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω Οργανόγραμμα και αφορούν κυρίως σε καταγραφή και επεξεργασία της εικόνας της χώρας στα διεθνή ΜΜΕ, στους Διεθνείς Οργανισμούς και σε Δεξαμενές Σκέψης (Διεύθυνση Α΄) και σε σχετική παραγωγή επίκαιρου ενημερωτικού υλικού, δράσεις και οργανωμένες εκστρατείες δημόσιας διπλωματίας (Διεύθυνση Β΄).

Τα ΓΤΕ αποτελούν την κυρίως αιχμή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας της χώρας. Θέτουν στόχους και εκτελούν δράσεις στα πλαίσια Κοινής Πλατφόρμας Διεθνούς Επικοινωνίας και Ετήσιας Στοχοθεσίας και Προγραμματισμού Δράσεων.

Η νέα Υπηρεσία συμπληρώνει και αναπτύσσει τις λειτουργίες που εξυπηρετεί η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Βασικό οργανόγραμμα
Αναλυτική παρουσίαση οργανογράμματος

Γενικός Δ/ντης
Α. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας.
• Υποστήριξη της προτεινόμενης Ελληνικής Στρατηγικής Επιτροπής Δημόσιας Διπλωματίας (βλ. σχετική πρόταση της ΕΝΑΤ, 2008)
• Προγραμματισμός στόχων και δραστηριοτήτων της εθνικής στρατηγικής διεθνούς επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας της χώρας. Καθορισμός των στόχων και της δράσης των ΓΤΕ.
• Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού, Στοχοθεσίας, Δράσεων της Δημόσιας Διπλωματίας της Ελλάδας.
• Επεξεργασία / ανάπτυξη Κοινής Πλατφόρμας Διεθνούς Επικοινωνίας για τις ελληνικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Συντονισμός των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου με όλα τα μέσα πχ. ανάπτυξη ενός μόνιμου Forum με τη συμμετοχή του προσωπικού των φορέων διεθνούς επικοινωνίας της χώρας και ιδιωτών.
• Ανάπτυξη προτύπων και σχεδιασμός και συντονισμός τακτικών κινήσεων για την αντιμετώπιση επικοινωνιακών κρίσεων που αφορούν στη διεθνή εικόνα της χώρας σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
• Παρακολούθηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και των δράσεων των ομόλογων υπηρεσιών του εξωτερικού. Παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν στη διεθνή επικοινωνία, Nation Branding και δημόσια διπλωματία. Εισηγήσεις για best practices.
• Χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής στο εξωτερικό και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Αναλύσεις και μελέτες επί διαφόρων θεμάτων επικοινωνιακής πολιτικής, δημόσιας διπλωματίας και Nation Branding συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεών τους στη χώρα.
• Εξεύρεση πόρων (από διεθνή προγράμματα κλπ) και χορηγών, συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς για προγράμματα και εκδηλώσεις που προτείνονται από το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Β. Γραφείο Εποπτείας και Επιθεώρησης ΓΤΕ
• Σχεδιασμός στελέχωσης ΓΤΕ.
• Εποπτεία διοικητικής λειτουργίας ΓΤΕ.
• Εποπτεία οικονομικής λειτουργίας ΓΤΕ.
• Συγκέντρωση και επεξεργασία (ποσοτική-ποιοτική) περιοδικών εκθέσεων πεπραγμένων.
Διεύθυνση Α΄, Ανάλυσης διαμορφωτών κοινής γνώμης και διεθνών ΜΜΕ

Α. Τμήμα Μελέτης και Ανάλυσης Διεθνών ΜΜΕ

• Παρακολούθηση των επισκοπήσεων Τύπου των ΓΤΕ.
• Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και δημοσιευμάτων που αφορούν τη χώρα στον ξενόγλωσσο και στον ομογενειακό Τύπο. Αποδελτίωση των ηλεκτρονικών σελίδων των κυριότερων ξένων εφημερίδων, παρακολούθηση σημαντικών ξένων ιστοσελίδων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κυβερνητικών και μη φορέων στην Ελλάδα.
• Σύνταξη περιοδικών ενημερωτικών σημειωμάτων για τα ανωτέρω θέματα και εκτάκτων όποτε υπάρχει ειδική περίσταση.
• Πρόβλεψη Desks ανά περιοχή και χώρα, τα οποία θα αναλύουν και θα παρουσιάζουν τις εκάστοτε πληροφορίες. Το κάθε Desk θα παραγάγει σε τακτική βάση το κάτωθι υλικό :
α) Media Reports (εβδομαδιαίες χρονολογικές αναφορές, μηνιαίες θεματικές – συνθετικές αναφορές),
β) Country Fact Sheets (φάκελοι σημαντικών στοιχείων ανά χώρα).
• Συνεργασία με το Τμήμα Προβολής της Δ/νσης Β΄ για θέματα ΓΤΕ.
Β. Τμήμα Ανάλυσης, Ειδικών Θεμάτων διαμορφωτών Κοινής Γνώμης και Δεξαμενών Σκέψης [Think Tanks]

• Παρακολούθηση των αναφορών επί ειδικών θεμάτων, κοινής γνώμης και Δεξαμενών Σκέψης [Think Τanks] των ΓΤΕ όλων των χωρών.
• Παρακολούθηση των Διεθνών ΜΜΕ σε ό,τι αφορά εκθέσεις Think Τanks, αναλύσεων διαμορφωτών κοινής γνώμης, και εκθέσεων διεθνών οργανισμών.
• Σύνταξη σε τακτική βάση Think Tank Reports (αναφορές επί ατομικών δημοσιεύσεων – εκθέσεων Think Tanks, συνθετικές αναφορές επί σημαντικών θεμάτων).
• Σύνταξη δελτίου “Think Τanks” με περιεχόμενο σημαντικές αναφορές ξένων Think Tank αποδέκτη το ευρύτερο κοινό.
• Σύνταξη δελτίων «Ευρωπαϊκών Εξελίξεων», «Ενεργειακών Θεμάτων», «Οικονομικών Θεμάτων», «Ελληνοτουρκικών Σχέσεων» και άλλων δελτίων αναλόγως της συγκυρίας.
• Σύνταξη περιοδικών και ad hoc ενημερωτικών σημειωμάτων.
• Συνεργασία και δράσεις προβολής ελληνικών Think Τanks.
• Συνεργασία και δράσεις προβολής ελληνικών Think Τanks στο εξωτερικό μέσω των ΓΤΕ.
• Συνεργασία με το Τμήμα Προβολής της Δνσης Β’
Διεύθυνση Β’, Δράσεων Προβολής της Ελλάδας στο Εξωτερικό

Α. Τμήμα Παραγωγής / Προβολής ενημερωτικού υλικού και Διαδικτυακών δράσεων
• Παραγωγή κειμένων τεκμηρίωσης για την Ελλάδα (Fact Sheets). Επεξεργασία, επιμέλεια και τακτική έκδοση, ανανέωση και ηλεκτρονική προβολή συλλογής κειμένων «About Greece».
• Έκδοση Newsletters τύπου «Greek News Agenda» και «Grèce Hebdo».
• Διαχείριση ξενόγλωσσης διαδικτυακής πύλης για την Ελλάδα. Η πύλη θα παρέχει οδηγούς πληροφόρησης ανά κατηγορία τομέων και βασική ειδησεογραφία (βλ. και σχετική πρόταση της ΕΝΑΤ, 2008)
• Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στο πλαίσιο επικοινωνιακών campaigns. Συντονισμός social media ΓΤΕ.
• Περιοδικές εκδόσεις, θεματικές ή με αντικείμενο συνολικά την Ελλάδα..
• Προετοιμασία υλικού με τη μορφή talking points για ειδικά θέματα σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών θεμάτων της Δνσης Α΄
• Ανασκευή  και αντίκρουση δυσμενών ή ανακριβών δημοσιευμάτων και  προετοιμασία αντίστοιχου υλικού για αποστολή στο εκάστοτε ΓΤΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών θεμάτων της Δνσης Α΄
• Συνεργασία/συντονισμός με τους διαχειριστές των κυριότερων ξενόγλωσσων ιστοσελίδων ελληνικών φορέων που επηρεάζουν τη διεθνή εικόνα της χώρας.
• Συνεργασία με το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα θέματα επικοινωνίας και συντονισμού με άλλους ελληνικούς φορείς.
• Δημιουργία και διαχείριση οπτικοαουστικού υλικού με τη συνεργασία της Δημόσιας Τηλεόρασης, του ΕΟΤ, του ΟΠΕ, ΥΠΠΟ και άλλων φορέων.
• Αποστολή στα ΓΤΕ ενημερωτικού υλικού προς στήριξη του έργου τους σε συνεργασία με το Τμήμα ΓΤΕ της Δνσης Α΄.
• Συνεργασία και επεξεργασία υλικού για τις ενημερωτικές δράσεις των ΓΤΕ έντυπες και ηλεκτρονικές. Έκτακτες ενημερώσεις κατόπιν συνεννόησης με ΓΤΕ και το Τμήμα ΓΤΕ της Δ/νσης Α΄.

Β. Τμήμα Ενημέρωσης Υποστήριξης & Ξένων Ανταποκριτών και Επισκεπτών Δημοσιογράφων
• Ενημέρωση ξένων ανταποκριτών.
• Διαπιστεύσεις ξένων ανταποκριτών.
• Οργάνωση συνεντεύξεων και επαφών ξένων ανταποκριτών και καταγραφή τάσεων διαμόρφωσης απόψεων.
• Καλλιέργεια επαφών με  τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων αναποκριτών  στην Ελλάδα, ενημερώσεις και προώθηση υλικού και στοιχείων σε αυτούς.
• Καταγραφή και ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δημοσιευμάτων που προκλήθηκαν από ξένους ανταποκριτές. Τήρηση μητρώου ξένων ανταποκριτών και αξιολόγησή του.

• Ενημέρωση on visit δημοσιογράφων
• Κατάρτιση προγραμμάτων προβολής και δημοσίων σχέσεων, ατομικών και ομαδικών φιλοξενιών-ενημερώσεων.
• Εξυπηρέτηση των αιτημάτων ΓΤΕ που μπορεί να αφορούν, επαφές, συνεντεύξεις και κινηματογραφήσεις.
• Ενημερώσεις για Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές στο εξωτερικό για τους άξονες/γραμμές κυβέρνησης επί ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.
• Επαφές με  τα στελέχη Γραφείων Τύπου πρεσβειών ξένων χωρών και διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα.
• Εμβάθυνση σχέσεων με ομογενείς δημοσιογράφους μέσω σχετικών δράσεων (π.χ. βραβεία προς ομογενειακά ΜΜΕ)
• Επικοινωνιακή Υποστήριξη επισκέψεων ΠΘ και ΠτΔ στο εξωτερικό σε συνεργασία με ΓΤΕ.
• Οργάνωση και τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων που προκλήθηκαν από τις φιλοξενίες – ενημερώσεις, σύγκριση με τη στοχοθεσία και αξιολόγηση.
• Παραγωγή επικοινωνιακών συμπερασμάτων από τη φιλοξενία- ενημέρωση ξένων δημοσιογράφων στην Ελλάδα, με βάση δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου. Συνεργασία με τα ΓΤΕ για την παρακολούθηση ξένων δημοσιευμάτων.
• Ετήσια έκθεση αξιολόγησης για τις δράσεις φιλοξενιών και σχεδιασμός = πρόγραμμα δράσεων του επόμενου έτους.

Γ. Τμήμα Οργάνωσης και υποστήριξής Διεθνών Εκστρατειών και Εκδηλώσεων
• Προγραμματισμός- Συντονισμός σχεδιασμού εκδηλώσεων διεθνούς ενδιαφέροντος που διοργανώνονται στην Ελλάδα.
• Διοργάνωση κέντρων Τύπου/διαπιστεύσεων για οποιαδήποτε μεγάλη εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος γίνεται στην Ελλάδα.
• Διοργάνωση προγραμμάτων προβολής στο εξωτερικό σε συνεργασία με τα ΓΤΕ (εκθέσεις, εκδηλώσεις, ενημερώσεις). Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
• Σεμινάρια με στόχο επαγγελματίες ΜΜΕ ξένων χωρών.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ