– «Μια Κυβέρνηση πρέπει να δώσει βαρύτητα στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων και στην εκπαίδευση και όχι σε διορισμούς στο δημόσιο»!

Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσ!α της ΝΔ να συμμετάσχουν σε μια καινοτόμα διαδικασία έκφρασης της γνώμης τους, αναφορικά με τα σημερινά προβλήματα, αλλά και τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην χώρα μας!
Με την έναρξη των εργασιών του Προσυνεδρίου της ΝΔ «Για τους Νέους» στην Πάτρα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της καταγραφής των απόψεων και θέσεων  χιλιάδων πολιτών, μέσω των σπαντήσεών τους στα ερωτήματα σχετικού ερωτηματολογίου, σχετικά με τα  θέματα, που απασχολούν τους νέους ανθρώπους.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ, 18.036 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της για μία ανοιχτή διαδικασία διαλόγου και εξέφρασαν την γνώμη τους σε πραγματικά διλήμματα πολιτικής, απαντώντας στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου.
Με βάση τις απαντήσεις αυτές, οι πολίτες στην μεγάλη τους πλειονότητα:
– Θεωρούν την αναξιοκρατία και την ανεργία ως τα μεγαλύτερα προβλήματα, που βιώνουν οι νέοι λόγω του πολιτικού συστήματος.
– Εστιάζουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων και στην εκπαίδευση ως τις πολιτικές εκείνες, που θα πρέπει να δώσει βαρύτητα μια Κυβέρνηση και όχι σε διορισμούς στο δημόσιο.

ΝΔ: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους της κοινωνίας, και ειδικότερα των νέων, για την διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας»!

– Επίσης, αναδεικνύουν την ανάγκη της αξιολόγησης για την βελτίωση του δημόσιου σχολείου.
– Αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να συνδεθεί επιτέλους η επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.
– Επισημαίνουν ως κύρια προβλήματα των Πανεπιστημίων την ανομία και τον χαμηλό βαθμό σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.
– Προτάσσουν την ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων.
– Απαιτούν να καταπολεμηθεί άμεσα η εγκληματικότητα στους χώρους των Πανεπιστημίων.
– Προσβλέπουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και στην μείωση της φορολογίας για να αναστραφεί η τάση φυγής των νέων στο εξωτερικό.

Όπως τονίζει η Νέα Δημ!οκρατία, για άλλη μια φορά η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή σε μία καινοτόμα διαδικασία, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δημοσκόπηση, αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινωνίας και ειδικότερα των νέων για την διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας.