Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απορρίφθηκε οριστικά πρόταση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, για την διαγραφή του δημοσίου χρέους των χωρών-μελών, που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης

– Δεν καθιερώνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο η αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, όταν η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Οριστικό τέλος στην πρωτοβουλία ενός Έλληνα πολίτη, που ζητούσε την διαγραφή του ελληνικού χρέους, έδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση που εξέδωσε στο Λουξεμβούργο. Το Δικαστήριο της Ε.Ε., ερμηνεύοντας το Δίκαιο της Ε.Ε., αποφάσισε, ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί η πρόταση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, με σκοπό να καταστεί δυνατή η διαγραφή του δημοσίου χρέους των χωρών, που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Η απόφαση του Δικαστηρίου αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας, που είχε ξεκινήσει ο κ. Αλέξιος Αναγνωστάκης, ως διοργανωτής της πρότασης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης», την οποία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012.
Σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισσαβόνας, πολίτες της Ένωσης, των οποίων ο αριθμός ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα εκατομμύριο και οι οποίοι προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών-μελών, μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία, με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να προτείνει στον νομοθέτη της Ένωσης την έκδοση
νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών («ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών»).

Απορρίφθηκε η πρόταση καθιέρωσης στο ευρωπαϊκό Δίκαιο της αρχής της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, όταν η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη!

Πριν αρχίσει η συλλογή του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών, οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών οφείλουν να ζητήσουν
την καταχώρισή της από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει ιδίως το αντικείμενο και τους σκοπούς της. Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτηση καταχώρησης της πρωτοβουλίας, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής προδήλως δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να προτείνει την έκδοση νομικής πράξης στον νομοθέτη της Ένωσης.
Ο κ. Αναγνωστάκης ζητούσε να καθιερωθεί στο Δίκαιο της Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, όταν η εξυπηρέτηση απεχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση
καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη». Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρόταση του κ. Αναγνωστάκη, υποστηρίζοντας, ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της. Ο κ. Ανανγωστάκης προσέφυγε έπειτα στο Γενικό Δικαστήριο της Ένωσης, το οποίο, με απόφαση της 30ης Σεπτεμβρίου του 2015, απέρριψε την πρόταση και
και καταδίκασε τον νυν αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης αυτής, ο κ. Αλέξιος Αναγνωστάκης άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.
Με τη τωρινή απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης του Αλ. Αναγνωστάκη και επικυρώνει, επομένως, την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.