Το ΕΚ υπερψήφισε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου την πρόταση κανονισμού για την εισαγωγή ενός πρότυπου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν διαθέτουν έγκυρα διαβατήρια ή ταυτότητες. Βασικός στόχος για τους ευρωβουλευτές ήταν να ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου προκειμένου αυτό να γίνεται ευκολότερα αποδεκτό από τις τρίτες χώρες. Για να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο των υπουργών.

Το ισχύον ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, δεν είναι ευρέως αποδεκτό από τις αρχές τρίτων χωρών, για διάφορους λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη εναρμονισμένων και κατάλληλων προτύπων ασφάλειας και κοινών τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και οι διαφορετικές μορφές και απαιτήσεις πληροφοριών του εκάστοτε κράτους μέλους και ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες διατίθενται τα έντυπα.

Το κείμενο του εισηγητή Jussi Halla-Aho (ΕΣΜ, Φινλανδία) εγκρίθηκε με 494 ψήφους υπέρ, 112 κατά και 50 αποχές.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το 2014 εφαρμόστηκε μόνο ένα μικρό τμήμα (κάτω του 40%) των αποφάσεων που λήφθηκαν εντός της ΕΕ για την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

«Η περιορισμένη επιβολή των αποφάσεων επιστροφής υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση, στα μάτια των πολιτών μας. Επίσης, ενθαρρύνει την κατάχρηση των συστημάτων ασύλου στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη δεν αποτελεί τη μαγική λύση, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν πρόκειται για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων», δήλωσε ο κ Halla-Aho.

Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ο νέος κανονισμός προβλέπει την εισαγωγή μιας κοινής μορφής (πρότυπου) ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου, και επικαιροποιεί τη μη δεσμευτική σύσταση του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1994. Τα εναρμονισμένα έγγραφα θα έχουν χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως υδατογραφήματα, όπως όριζε ο ευρωπαϊκός κανονισμός του 2002 για τις θεωρήσεις εισόδου που εκδίδουν οι ευρωπαϊκές χώρες για άτομα που δεν κατέχουν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι θα καταπολεμηθούν τα φαινόμενα παραποίησης και πλαστογράφησης.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανονισμού μένει να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο των υπουργών. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σημείωση προς τους συντάκτες

Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να προωθήσει τη χρήση του νέου εναρμονισμένου ταξιδιωτικού εγγράφου, στο πλαίσιο των συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν την αναγνώριση του νέου εγγράφου στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών καθώς και των άλλων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες για επιστροφές που δεν καλύπτονται από επίσημες συμφωνίες, αναφέρει το ψήφισμα. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι το νέο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο θα μειώσει το διοικητικό και γραφειοκρατικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τις αρχές των τρίτων χωρών, και επισημαίνουν ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της μεταναστευτικής πολιτικής εντός ΕΕ και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης.

Υπηρεσία Τύπου

aac86-europe-map