Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ακινητοποίηση των οχημάτων, μέσω της κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας τους

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Τις διαδικασίες, που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση, που θέλει να καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός του και να το ακινητοποιήσει, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων, είτε λόγω ανωτέρας βίας (κλοπή, καταστροφή κλπ) ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, παραθέτουμε στο παρόν άρθρο μας προς ενημέρωση των αναγνωστών μας, όπως τις προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των αρμοδιων Υπουργείων.

Τα δικαιολογητικά για την ακινητοποίηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας:
1. Δήλωση ακινησίας.
2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).
3. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.
Αναλυτικά απαιτούνται τα εξής:
– Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
– οι πινακίδες, τις οποίες θα πρέπει να έχει αφαιρέσει ο κάτοχος από το όχημά του,
– αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), από την οποία να προκύπτει, ότι έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του ΙΧ και στην ΔΟΥ και αντίγραφο του εκκαθαριστικού, στο οποίο επίσης φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
– αντίγραφο του εντύπου Ε9. Για να θέσουμε το ΙΧ μας σε ακινησία, πρέπει να αποδείξουμε, ότι έχουμε ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης, στην οποία και θα αφήσουμε το όχημα. Αν το Ε9 του κατόχου δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης, θα πρέπει να προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσει μια βεβαίωση, ότι του έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.
– Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του προηγούμενου έτους.

Οι πινακίδες, παραμένουν στην Εφορία για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο καταστρέφονται

Η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει, ότι το ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην ΔΟΥ για διάστημα ενός χρόνου. Γι’ αυτό το διάστημα το ΙΧ δεν μπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας γι’ αυτό.aftokinita
Μαζί με την αίτηση, πρέπει να κατατεθούν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, παραμένουν στην Εφορία για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο καταστρέφονται.
Για τα Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περφερειακών Ενοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση, που τα στοιχεία κυκλοφορίας θα υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει αυτά να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Τα δικαιολογητικά για την αναγκαστική ακινησία

Για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας οχήματος
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, είναι και τα εξής:
1) Ανωτέρα βία: (Καταστροφή, πυρκαγιά κλπ.): Αποδεικτικό καταστροφής.
2) Κλοπή: Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.
3) Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κλπ: Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.
4) Κυκλοφορία στο εξωτερικό: Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.