Οι Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου εί­ναι μια ετή­σια εκ­δή­λω­ση με σκο­πό την ανά­δει­ξη του νέου ελ­λη­νι­κού κι­νη­μα­το­γρά­φου. Η εκ­δή­λω­ση διορ­γα­νώ­νε­ται από το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών, το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου, το Ίδρυ­μα Ελλη­νι­κής Πολι­τι­στι­κής Στέ­γης και το Ελλη­νι­κό Σχο­λείο στη Στοκ­χόλ­μη και βρί­σκε­ται υπό την αι­γί­δα της Ελλη­νι­κής Πρε­σβεί­ας στη Στοκ­χόλ­μη.

Λόγω της παν­δη­μί­ας, οι φε­τι­νές ται­νί­ες θα προ­βλη­θούν ψη­φια­κά στην ιστο­σε­λί­δα www.drakenfilm.se, η οποία εί­ναι μια από τις κα­λύ­τε­ρες σου­η­δι­κές πλατ­φόρ­μες προ­βο­λής ται­νιών σι­νε­φίλ. Οι ται­νί­ες είχαν  πρε­μιέ­ρα στις 22 και συνεχίζουν στις 29 Νοεμ­βρί­ου κα­θώς και στις 6 Δεκεμ­βρί­ου, 2020.

Αγο­ρά­ζο­ντας ένα ψη­φια­κό φε­στι­βα­λι­κό πάσο που κο­στί­ζει 69 σου­η­δι­κές κο­ρώ­νες, έχε­τε την ευ­και­ρία να δεί­τε τις ται­νί­ες για πε­ριο­ρι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα.

Ελληνικές Ημέρες Κινηματογράφου στο drakenfilm.se

Πρεμιέρες

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

– Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό
του Γιώργου Γεωργόπουλου

– Ηλεκτρικός κύκνος της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

– Περσεφόνη του Κώστα Αθουσάκη

– Cosmic Candy της Ρηνιώ Δραγασάκη

Κυριακή 6 Νοεμβρίου

– Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη του Σταύρου Παμπαλλή

– Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή (TBC)

Οι ται­νί­ες θα εί­ναι δια­θέ­σι­μες έως τις 12 Δεκεμ­βρί­ου 2020. Όποιος εί­ναι ήδη μέ­λος του Draken Film δε χρειά­ζε­ται να κα­τα­βά­λει το προ­α­να­φε­ρό­με­νο χρη­μα­τι­κό ποσό για το φε­στι­βα­λι­κό πάσο.

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών