-Οι εργαζόμενοι, που αμοίβονται με μπλοκάκια, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί, θα δουν αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
-Η αύξηση θα βαρύνει κατά 6,67% τους ασφαλισμένους και κατά 13,33% τους εργοδότες.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Μεγάλες επιβαρύνσεις για χιλιάδες εργαζομένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό σε όλους «μπλοκάκι», φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν κύρια σύνταξη, θα «αδειάσει» τις τσέπες των ασφαλισμένων από το 2017.
Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι, που πληρώνονται με μπλοκάκια, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί, θα δουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους (κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών).
Μέχρι τώρα, πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), πλήρωναν από 210,7 ευρώ (κατώτερο κλιμάκιο) έως 709,01 ευρώ. Στο εξής, η εν λόγω ρύθμιση καθιστά πιο ακριβή την εργασία με μπλοκάκι, κυρίως για τις επιχειρήσεις, στην περίπτωση των μισθωτών, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί μεν να συνδέονται οι αποδοχές τους με τις ασφαλιστικές εισφορές -γεγονός, που ευνοεί τα χαμηλά εισοδήματα με πολλά χρόνια- αλλά, όπως είναι κατανοητό, ευνοεί και την φοροδιαφυγή.

Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων

Από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, κατά την διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

Από 1.1.2017 καταργούνται διατάξεις νόμου, που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση για τους ασφαλισμένους, προερχόμενους από το ΕΤΑΑ

Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, κατά την διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους οικονομολόγους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε., και εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νομοσχεδίου ορίζεται, ότι «διατάξεις νόμου, που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017».

ASFALISTIKA+TAMEIA