Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Ισχυρό κίνητρο στους φορολογούμενους, προκειμένου να υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών ή ακόμη και τροποποιητικές δηλώσεις, σκοπεύει να δώσει η ελληνική Κυβέρνηση.ependuseiseuros Η διάταξη, που μελετάται να ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπει, ότι θα δοθεί περιθώριο ενός μηνός για την υποβολή των «ξεχασμένων» φορολογικών δηλώσεων. Το κίνητρο για τους φορολογούμενους είναι, ότι δεν θα υποβάλλονται πρόστιμα, προσαυξήσεις ή πρόσθετοι φόροι. Για να ισχύσει, όμως, αυτό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο, που θα προκύψει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης.

Αρχικές, τροποποιητικές, μηδενικές ή χρεωστικές δηλώσεις προηγουμένων ετών χωρίς επιβολή προστίμων και τόκων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο της διάταξης αναφέρει, ότι «υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση, ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών, ή εισφορών υπέρ του δημοσίου, θα μπορούν μέχρι μια προκαθορισμένη ημερομηνία να υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, για εισοδήματα, που αποκτήθηκαν μέχρι και το φορολογικό έτος 2014, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου ή τόκου».
Η νομοθετική διάταξη σχεδιάζεται να ονοματίζει τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες θα μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Ποιές περιπτώσεις δηλώσεων θα αφορά η νέα ευνοϊκή διάταξη

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής:
«Δεν θα υποβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013, εφόσον υποβληθούν εντός των προθεσμιών αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του ΚΒΣ ή καταστάσεις του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ ή καταστάσεις συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990, ή λοιπές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα»
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου ή τόκου, για τις ακόλουθες φορολογίες:
-Δηλώσεις Φόρου προστιθέμενης αξίας (αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για πράξεις, που διενεργήθηκαν μέχρι 31/12/2014 ανεξαρτήτως της προθεσμίας υποβολής τους.
-Δηλώσεις για Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών
-Δηλώσεις Intrastat
Δηλώσεις αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11,12,13 και 14 του ν. 2238/1994
-Δηλώσεις Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
-Δηλώσεις Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας
-Δηλώσεις Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων κλπ.