Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 θ α αρχίσει στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ο διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο
έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή ενός εκ των ρητώς αναγραφομένων στο
πλήρες κείμενο της προκήρυξης σχολών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, προκειμένου
για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως
απαλλαγεί από αυτές.
Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένων των συνεκτιμώμενων
ειδικών προσόντων, τα κωλύματα διορισμού, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
μαζί με την αίτηση συμμετοχής, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα
μαθήματα και ο τρόπος εξέτασης αυτών κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 91/2021
(ΦΕΚ Α΄ 214), καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα παραρτήματα Α΄, Β΄
και Γ΄ αυτής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr ,με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για το
διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής», ειδική αίτηση συμμετοχής, μαζί
με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την
επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου
2022.
Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα παραρτήματα της,
καθώς και το Π.Δ. 91/2021 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών
και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikisstadiodromias-sto-ypex/klados-epikoinonion-kai-pliroforikis/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ