Προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα!

-Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα πληρωμής τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις και την απαλλαγή των οφειλετών από πρόστιμα και προσαυξήσεις!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Νέες διατάξεις για την ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα προβλέπει Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή. Μεταξύ άλλων στο νέο Νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

α) Οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση Νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως: Με απαλλαγή κατά 100% εάν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 50%, ανάλογα με το χορηγούμενο αριθμό δόσεων (έως 100 δόσεις κατ’ ανώτατο όριο) και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις, που προβλέπονται κατά περίπτωση.

β) Καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών, που μπορεί να υπαχθούν σε αυτήν (όσες βρίσκονται σε αναστολή ή υπό δικαστική αμφισβήτηση ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, κ.λπ.).

γ) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη.

δ) Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.