Βάζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προς τις Εφορίες!
-Η Φορολογική Διοίκηση συμμορφώνεται με την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνει παράνομους τους αναδρομικούς ελέγχους δεκαετίας, με βάση «συμπληρωματικά στοιχεία», τα οποία περιέρχονται σε γνώση των ελεγκτικών Αρχών από ελληνικές τράπεζες!

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, η Φορολογική Διοίκηση συμμορφώνεται τελικά με την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που βάζει τέλος στους αναδρομικούς ελέγχους δεκαετίας –αντί πενταετίας που επιτρέπεται- με βάση «συμπληρωματικά στοιχεία», τα οποία περιέρχονται σε γνώση των ελεγκτικών Αρχών από ελληνικές τράπεζες.
Με την εγκύκλιο αυτή, που εξέδωσε, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δίνει νέες οδηγίες στις Εφορίες, που ερωτούσαν, τι πρέπει να κάνουν πλέον, μετά την σχετική δικαστική Απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε προ μηνός. Κατά βάση μπαίνουν στο αρχείο οι έλεγχοι πέραν της πενταετίας, εφ’ όσον στηρίζονται σε «συμπληρωματικά στοιχεία» από άνοιγμα λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες. Το ίδιο ισχύει και για στοιχεία με καταθέσεις στο εξωτερικό, εάν τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα πριν σε ελληνικές τράπεζες, όπως ιδίως ισχύει στην περίπτωση της λίστας των εμβασμάτων από ελληνικές προς ξένες τράπεζες.

Τι ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Επί της ουσίας, η εγκύκλιος Πιτσιλή ξεκαθαρίζει τα εξής:
α) Στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της, κατ’ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς προθεσμίας παραγραφής. Σε περίπτωση, που περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Αρχής συμπληρωματικά στοιχεία, επιτρέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου αποκλειστικά για την φορολογητέα ύλη, που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και για το έτος, στο οποίο αυτά αφορούν, αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, τα στοιχεία αυτά αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να έχει υπόψη της η ελεγκτική Αρχή ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον
αρχικό φορολογικό έλεγχο.

Υπό ποιές προϋποθέσεις οι πληροφορίες συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία

β) Πληροφορίες, που έχουν περιέλθει στην Φορολογική Διοίκηση από την αλλοδαπή (όπως π.χ. τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών), συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:
Ι) Αν η Φορολογική Διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε -και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει- υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής, και
ΙΙ) αν διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, με βάση τα στοιχεία αυτά.

Από την Φορολογική Διοίκηση, θα ελέγχονται πλέον οι προϋποθέσεις επίκλησης συμπληρωματικών στοιχείων ως προς τις χρήσεις από το 2006 και μετά!

γ) Δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η πληροφορία, η οποία περιέρχεται σε γνώση της Φορολογικής Αρχής μέσω της επεξεργασίας του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα, ή από στοιχεία, που προσκομίζει ο φορολογούμενος κατά την επεξεργασία του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού και αφορούν τις ως άνω πληροφορίες (χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ).
δ) Τέτοια είναι η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού
λογαριασμού αλλοδαπής, που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα).
Με βάση τα παραπάνω, για εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις επίκλησης συμπληρωματικών στοιχείων από την Φορολογική Διοίκηση, ελέγχονται ως προς τις χρήσεις 2006 και μετά.
Σε περίπτωση, που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, συντάσσεται έκθεση για τις χρήσεις, που είναι παραγεγραμμένες και μπαίνουν στο αρχείο.