Την σύσταση ενός Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

– Το εθνικό ΤΕΑ θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών οργανώσεων, αποτελώντας ένα ισχυρό συμπληρωματικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας «Ημερησία», πρωτοβουλία για την σύσταση ενός εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), που θα δίνει συμπληρωματικές συντάξεις στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, έναντι της οικειοθελούς καταβολής χαμηλών εισφορών -οι οποίες θα υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού- αναλαμβάνουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ.

Το σχέδιο σύστασης Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης θα εξετασθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων για την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το θέμα έχει ήδη συζητηθεί ανεπισήμως σε συναντήσεις κορυφαίων συνδικαλιστικών στελεχών, ως «απάντηση» στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση των «εγγυημένων» από το κράτος συνταξιοδοτικών παροχών και ως μια «ασπίδα» προστασίας του εισοδήματος μετά την «έξοδο» από την αγορά εργασίας.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιωτική ασφάλιση, η επαγγελματική δεν έχει σκοπό το κέρδος, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, το ασφάλιστρο δεν εξατομικεύεται, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται προαιρετικά και υπάρχει συνεχής έλεγχος και εποπτεία, ενώ η νομική μορφή των ΤΕΑ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Το εθνικό ΤΕΑ θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών οργανώσεων, αποτελώντας ένα ισχυρό συμπληρωματικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης!

Με βάση την ήδη ακολουθούμενη πρακτική από τα ευρωπαϊκά και κάποια ελληνικά Συνδικάτα, τα οποία έχουν δημιουργήσει Επαγγελματικά Ταμεία, η ΓΣΕΕ υποστηρίζει, ότι η σύσταση Εθνικού ΤΕΑ μπορεί και πρέπει να γίνει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν μελέτης και με την παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Η διαδικασία για την σύσταση του Εθνικού ΤΕΑ, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τακτοποιηθεί το θέμα της καταβολής εργοδοτικής εισφοράς, θα ξεκινήσει με την δημιουργία μεικτής επιτροπής που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εξετάσει το σχετικό πλαίσιο, τις μορφές χρηματοδότησης και τα τυχόν φορολογικά ή άλλα κίνητρα που, από κοινού, θα ζητήσουν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις να θεσπιστούν.

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», στελέχη των Συνδικάτων υποστηρίζουν, ότι το εθνικό ΤΕΑ, ακόμη κι’ αν λειτουργήσει σε εθελοντική βάση, εκτιμάται, ότι θα αποτελέσει τον βασικό «κορμό» για την προσχώρηση σε αυτό ακόμη και κλαδικών (ανάλογα με το επάγγελμα) οργανώσεων, αναπτύσσοντας, έτσι, ένα ισχυρό συμπληρωματικό σύστημα του δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης – δίπλα στην Κοινωνική Ασφάλιση, για την οποία τα Συνδικάτα δεν θα σταματήσουν να δίνουν «μάχες».

Υπάρχει η δυνατότητα σύστασης Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία, είτε ανεξάρτητη, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες!

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων, άλλωστε, δεν αντιστρατεύεται την Κοινωνική Ασφάλιση (δίνουν έξτρα παροχές, επιπλέον των παροχών από την υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση). Και, με βάση την διεθνή εμπειρία, φαίνεται, ότι διασφαλίζουν περισσότερο το τελικό ύψος του εισοδήματος μετά την συνταξιοδότηση, απ’ ό,τι τα αμιγώς διανεμητικά συστήματα, που βρίσκονται σε κρίση, λόγω του δημογραφικού, της κακής διαχείρισης από το Κράτος, των αποθεματικών, των ελλειμμάτων κ.ά.

Η κρίση εμπιστοσύνης στην κύρια και στην επικουρική Κοινωνική Ασφάλιση, μετά τις μεγάλες περικοπές και τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συνέβαλε στην δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε αρκετούς κλάδους. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η ίδρυση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να γίνεται προαιρετικά ανά επιχείρηση, ανά κλάδο ή κλάδους εργαζομένων με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και με συμφωνία μεταξύ τους.

Μάλιστα, από τις διατάξεις του Νόμου προκύπτει με σαφήνεια η πρόθεση του Νομοθέτη να χορηγήσει την δυνατότητα σύστασης Επαγγελματικών Ταμείων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, είτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία, είτε ανεξάρτητη, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ως προς την νομιμότητα ,φερεγγυότητα και την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων, τα ΤΕΑ υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης!

Βασική προϋπόθεση για την ίδρυση ΤΕΑ είναι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων ανά επαγγελματικό κλάδο ή επιχείρηση να υπερβαίνει τους 100.

Το καταστατικό τους δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους ή και τους εργοδότες.

Τα αποθεματικά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του Ταμείου.

Υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς την νομιμότητα ,φερεγγυότητα και την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Επιπλέον, έχουν τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ως προς την οικονομική λειτουργία και την βιωσιμότητα, σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων.

 

Πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης έχει «κάλυψη» από Επαγγελματικά Ταμεία, ενώ σε όλες τις χώρες, το Κράτος ασκεί την εποπτεία τους!

 

Να σημειωθεί, ότι στην χώρα μας λειτουργούν ήδη «Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης» (Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομολόγων, Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ, Γεωτεχνικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, εταιρειών κ.ά.) αλλά και «Υποχρεωτικής Ασφάλισης» (Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικών Εργασιών, Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί, ότι πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης έχει «κάλυψη» από Επαγγελματικά Ταμεία, ενώ σε όλες τις χώρες, το Κράτος ασκεί εποπτεία, χωρίς να εμπλέκεται στην διοίκηση ή να διαχειρίζεται τις εισφορές. Σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο την εποπτεία έχουν τα Υπουργεία Οικονομικών, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Φινλανδία τον έλεγχο ασκεί ειδική Ανεξάρτητη Αρχή, στην Γαλλία λειτουργεί ειδικό Σώμα Εποπτείας, ενώ στην Ολλανδία την εποπτεία έχει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.