Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα γίνει στην χώρα μας ο συμψηφισμός για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών!

Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

– Επειδή δεν υπάρχει ένας ακριβής μηχανισμός ελέγχου του εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο, οι εισφορές θα υπολογιστούν ακριβώς, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016!
– Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα, που είχαν δηλωθεί το 2015!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει ο συμψηφισμός για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών επί του πραγματικού τους εισοδήματος. Ετσι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί το 2015.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εργασίας, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις του εισοδήματος του προηγούμενου έτους, θα ισχύσει αναγκαστικά για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και αυτό, επειδή δεν υπάρχει ένας ακριβής μηχανισμός ελέγχου του εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο.
Ειδικά δε, για το 2017, έτος των σημαντικών ανατροπών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, θα χρησιμοποιηθεί και το εισόδημα του 2015.

Το νέο σύστημα αναμένεται να οδηγήσει στην μείωση της εισπραξιμότητας των Ασφαλιστικών Ταμείων και σε πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά ζητήματα επιστροφών εισφορών ή καταβολής επιπλέον ποσών ασφαλίστρων

Ο πρόσφατος Ασφαλιστικός Νόμος ορίζει, ότι η παρακράτηση των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγεία, επικούρηση (όπου υπάρχει) και εφάπαξ (για τους κλάδους, που προβλέπεται), θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος.
Για το 2017, βάσει του σχεδιασμού, κατά το πρώτο εξάμηνο, θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015. Κατά το δεύτερο εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος για το 2016, θα γίνει αναγωγή σε 12μηνη βάση και συμψηφισμός με τα ποσά, που καταβλήθηκαν κατά το πρώτο 6μηνο.
Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών, που θα προκύπτουν με βάση τις προκαταβολές και τις τελικές πράξεις επιβολής ασφαλίστρων, θα γίνει αναγκαστικά στο τέλος του επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά ζητήματα επιστροφών εισφορών, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» ή καταβολής επιπλέον ποσών.
Όπως εκτιμούν ειδικοί στα θέματα αυτά, πρόκειται για ένα «δύσκολο» εγχείρημα, καθώς αναμένεται να οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε μείωση της εισπραξιμότητας των συγκεκριμένων Ταμείων, σε μια περίοδο, μάλιστα, που το σύστημα θα έχει μεγάλη ανάγκη από έσοδα, αφού πλήττεται από σημαντικά ελλείμματα.

ASFALISTIKA+TAMEIA