Απάντηση Μάριο Ντράγκι σε Δ. Παπαδημούλη για τις λεπτομέρειες των stress-tests και της συνολικής αξιολόγησης των ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τις λεπτομέρειες της Συνολικής Αξιολόγησης των ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών και των αντίστοιχων κριτηρίων των stress-tests, περιγράφει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σε απάντησή του στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.safe_image.php

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του προς τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, έθετε το θέμα της «συνολικής εκτίμησης των ισολογισμών των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης, στα πλαίσια των νέων, εποπτικών, καθηκόντων της» και συγκεκριμένα «την αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), καθώς επίσης, και τις ασκήσεις προσομοίωσης κρίσεων (Stress-Tests)», ρωτώντας κατά πόσο θα συνυπολογιστούν σε αυτές «οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αξιολογήσεις των ισολογισμών των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών», καθώς επίσης, «με ποιο τρόπο θα γίνεται η αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και ιδιαίτερα των κρατικών ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης».

Στην απάντησή του ο Μάριο Ντράγκι, σημειώνει ότι στους ελέγχους της ΕΚΤ εφαρμόστηκε «ενιαία μεθοδολογία… με συνεπή τρόπο σε όλες τις τράπεζες που συμπεριλήφθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση, η οποία περιλάμβανε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων», τονίζοντας ότι, όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας ενεργητικού (AQR) «εξετάστηκε η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου 2013 των τραπεζών που συμμετείχαν, με έμφαση στην επάρκεια της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των ασφαλειών, καθώς και σε συναφείς προβλέψεις», ενώ όσον αφορά τα stress-tests, «εξετάστηκε η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών με βάση σενάρια ακραίων καταστάσεων».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Κεντρικός Τραπεζίτης, περιγράφει τις λεπτομέρειες του δυσμενούς σεναρίου των stress-tests και τους τρόπους με τους οποίους αποτιμήθηκαν τα κρατικά ομόλογα, ιδίως των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, για τα κρατικά ομόλογα που διακρατούνται για εμπορική εκμετάλλευση «εφαρμόστηκε απευθείας μια δέσμη κοινών παραμέτρων αγοράς υπό ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων περικοπών αποτίμησης όσον αφορά ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων», ενώ για τα κρατικά ομόλογα που διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους εφαρμόστηκε η «οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (CRDIV) και ο κανονισμός σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις».
Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση Δημήτρη Παπαδημούλη:

Από το Νοέμβριο του 2013 η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει μια συνολική εκτίμηση των ισολογισμών των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης, στα πλαίσια των νέων, εποπτικών, καθηκόντων της. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), υποβάλει όλες τις συστηματικές τράπεζες της Ευρωζώνης σε μια κατάστασης αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), καθώς επίσης, και σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσεων (Stress-Tests).
Με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν πληγεί, σε διαφορετικό βαθμό, από την οικονομική κρίση και οι οικονομίες τους παρουσιάζουν σημαντικές, δομικές, διαφορές, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

Έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αξιολογήσεις των ισολογισμών των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών; Θα υπάρξουν επιμέρους τεχνικές προσαρμογές ανά κράτος-μέλος;
Με ποιο τρόπο θα γίνεται η αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και ιδιαίτερα των κρατικών ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης; Συγκεκριμένα, πρόκειται να υποστούν απομείωση (haircut) τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που ενδεχομένως να διακρατούν ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες;

Απάντηση Μάριο Ντράγκι:

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. Roberto Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.
Ενιαία μεθοδολογία εφαρμόστηκε με συνεπή τρόπο σε όλες τις τράπεζες που συμπεριλήφθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση, η οποία περιλάμβανε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Κατά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού εξετάστηκε η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου 2013 των τραπεζών που συμμετείχαν, με έμφαση στην επάρκεια της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των ασφαλειών, καθώς και σε συναφείς προβλέψεις.
Με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων εξετάστηκε η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών με βάση σενάρια ακραίων καταστάσεων. Το σενάριο δυσμενών εξελίξεων αντανακλούσε συστημικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, όπως (i) αύξηση των αποδόσεων των διεθνών ομολόγων, (ii) περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε χώρες με υποτονική ζήτηση, ασθενή βασικά μεγέθη και ευπαθή τραπεζικό τομέα, (iii) σκόπιμη καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και (iv) απουσία των απαραίτητων διορθώσεων των ισολογισμών των τραπεζών για τη διατήρηση χρηματοδότησης από την αγορά στην οποία οι τράπεζες μπορούν να ανταποκριθούν.
Αυτοί οι κίνδυνοι μεταφράστηκαν σε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές για τις επιμέρους χώρες, όπως διαταραχές στις τιμές των ακινήτων, διαταραχές στις διαφορές αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ή διαταραχές στο κόστος δανεισμού των νοικοκυριών και των εταιρειών.
Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών, ιδίως τα κρατικά ομόλογα χωρών της ζώνης του ευρώ, στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βασίστηκε στη λογιστική ταξινόμηση των στοιχείων αυτών.
Για τα στοιχεία που διακρατούνται προς εμπορική εκμετάλλευση – διαθέσιμα προς πώληση και στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης– εφαρμόστηκε απευθείας μια δέσμη κοινών παραμέτρων αγοράς υπό ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων περικοπών αποτίμησης όσον αφορά ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Για τα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους τόσο στο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων όσο και στο χαρτοφυλάκιο τίτλων που διακρατούνται μέχρι τη λήξη, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού υπολογίστηκαν με βάση τους τύπους που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV και στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με εκτίμηση
Mario Draghi

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ