Οι Προσκυνητές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Μητροπολίτη τους Γεννάδιο
Ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος χαρίζει στον Παναγιώτατο ένα ενθύμιο της Επισκέψεως των εξ Ιταλίας Προσκυνητών

Ανεπανάληπτες και μοναδικές στιγμές έζησαν από 1 μέχρι 5 Νοεμβρίου ε. έ. οι 200 περίπου εκπρόσωποι των Ναών, Ενοριών, Μονών, Αδελφοτήτων και Κοινοτήτων της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, οι οποίοι, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη τους κ. Γεννάδιο, επισκέφθηκαν το Κέντρο της Ορθοδοξίας, την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να λάβουν εκ του σύνεγγυς την Ευλογία της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και να προσκυνήσουν τα εν Κωνσταντινουπόλει ιερά καί όσια του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας.

Η Ιερή αυτή Αποδημία ξεκίνησε με προσκύνημα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου οι πιστοί εκκλησιάσθηκαν κατά τον Εσπερινό και ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία η οποία τελέσθηκε, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, στο εν Φαναρίω Μετόχιο του Παναγίου Τάφου. Ενδιάμεσοι σταθμοί των προσκυνητών απετέλεσαν οι Ιεροί Ναοί της του Θεού Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης (σήμερα μουσεία), Αγίας Τριάδος Ταξείμ, Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Προπόδων Ταταούλων, Αγίου Δημητρίου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου, τα Ιερά Αγιάσματα Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βεφά και Παναγίας των Βλαχερνών, καθώς και οι Ιερές Πατριαρχικές Μονές Αγίας Τριάδος Χάλκης και Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, όπου, βαθύτατα συγκινημένος ο Μητροπολίτης Γεννάδιος τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο του μεγάλου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, ο οποίος τον απέστειλε στην Ιταλία και επί της Πατριαρχείας Του εξελέγη Επίσκοπος εν Ιταλία, πρώτος μετά από 300 περίπου χρόνια.

Τρισάγιο στον τάφο του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα

Στην Πατριαρχική Μονή Αγίας Τριάδος, όπου τους προσκυνητές υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Ηγούμενος, Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος και προσφώνησε με θερμούς λόγους τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Γεννάδιο, τελέστηκε Εσπερινός και Αρτοκλασία υπέρ των Καθηγητών, Αποφοίτων και των εξ Ιταλίας Προσκυνητών της Θεολογικής Σχολής, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Γενναδίου. Κατά την αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος Ιταλίας, αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Προύσης για την ευγενή του φιλοξενία, αναφέρθηκε στην Τροφό Θεολογική Σχολή της Χάλκης με τους παρακάτω λόγους: «Τὰ βλέμματα ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, εἶναι ἐστραμμένα πρὸς τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἀριστοτόκον αὐτὴν Μητέρα, ἡ ὁποία, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εὐηγγελίσατο εἰς πάντα τὰ ἔθνη τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀδελφωσύνης, τὰ Μηνύματα τῆς καταλλαγῆς καί τής δικαιοσύνης, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἐλευθερίας, τῆς διαφυλάξεως καὶ προστασίας τῆς θείας κτίσεως. Καίτοι, ἀπὸ τεσσαρακονταετίας καὶ πλέον δὲν λειτουργεῖ ἡ Θεολογικὴ Σχολή, αὐτὴ ἔχει τὰς πύλας της ἀνοικτάς, τὴν ἀγκαλιὰ της ἐλευθέραν καὶ ζῶσαν καὶ ὐποδέχεται καὶ χαιρετίζει ἡμετέρους καὶ ξένους συνεχίζει δέ νὰ ἐκπέμπῃ φῶς ἀληθινὸν καὶ νὰ εἶναι φάρος σωτήριος, δόξα καὶ τιμὴ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος μας, οἱ ἐπισκέπται της δέ δὲν παύουν νὰ ἐκφράζουν τὸν θαυμασμὸν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην των διὰ τὴν ἱστορικὴν πορείαν της καὶ τὴν μεγίστην προσφορὰν της. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ ἀπόφοιτοὶ της, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐκλεκτοὶ διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους μας, μὲ πρῶτον εἰς πάντα τὴν Σεπτὴν Κορυφὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Α. Θ. Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τὸν Ὁποῖον ἐγνώρισα ὡς Συνταξιώτην Ἄριστον, καὶ σήμερον ἔχω τὴν ὑψίστην τιμὴν καὶ τὴν ἀνεκλάλητον χαρὰν νὰ εἶμαι ταπεινὸς Αὐτοῦ διάκονος καὶ πιστός καί ἀφωσιωμένος ἐργάτης τῇ Μητρὶ ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ. Εἶναι τρανὴ ἀλήθεια ὅτι ὅσους λόγους καὶ φράσεις καὶ ἂν ἀπευθύνωμεν πρὸς τὴν γλυκυτάτην καὶ ἀστείρευτην αὐτὴν πνευματικὴν Μητέρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους μας δὲν θὰ ἦσαν ἱκανοὶ καὶ ἀναλογοι ὅπως ὑμνήσουν δεόντως τὸ θεάρεστον ἔργον καὶ τὴν ἀνεκτίμητον προσφορὰν της. Ὁ Μέγας καὶ θαυμαστὸς ἐν τοῖς ἔργοις τῶν ἀνθρώπων Φιλάνθρωπος Θεὸς θὰ κάμῃ τὸ θαῦμα Του, καί ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ὡς στοργικὴ καὶ καλλίτεκνος Μητέρα, θὰ ὑποδεχθῇ καὶ πάλιν νέους σπουδαστάς, θὰ ἀγκαλιάσῃ μητρικὰ αὐτοὺς καὶ θὰ δώσῃ εἰς αὐτοὺς γενναιόδωρα καί καρδιακά τό ἀκηλίδωτον γάλα της καὶ τήν ἀνεξάντλητην ἀγάπην της. Ὅλοι προσευχόμεθα διὰ τὸ ἂνοιγμὰ της. Ὅλοι παρακαλοῦμεν τὸν Μεγαλοδύναμον Θεὸν νὰ συνεχίσῃ τὴν λαμπροτάτην πορείαν καὶ ἱστορίαν της, νὰ μεταδίδῃ πάντοτε τὴν ἀγάπην, τὴν εἰρήνην, τὴν ἀδελφωσύνην, τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν κόσμον. Εἴμεθα αἰσιόδοξοι, εἴμεθα ἐλπιδοφόροι, μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὅτι θὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, θὰ εὐλογήσῃ ὁ Θεὸς τὰς προσπαθείας Του, θὰ ἀκούσῃ τὴν δικαίαν φωνὴν Του καὶ τὴν θερμὴν παράκλησίν Του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ Θεία Ἀγάπη θὰ πραγματοποιήσῃ τὸ τίμιον καὶ ἱερὸν ὄνειρόν Του. Τὶς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; Σύ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος!».

 

Κορωνίδα του Ιερού Προσκυνήματος απετέλεσε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, η συμμετοχή των εξ Ιταλίας πιστών στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου , στο εν Φαναρίω Μετόχι του Παναγίου Τάφου, για την εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Ιεράρχου Ιεροσολύμων, σύμφωνα με το λειτουργικό ημερολόγιο του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος, προσφωνών τον Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας, ανέφερε, άνευ χειρογράφου, τους παρακάτω αυθόρμητους λόγους: «Τῇ βοηθείᾳ καὶ προστασίᾳ τοῦ Μεγαλοδυνάμου καὶ Φιλανθρώπου ἡμῶν Θεοῦ καὶ δι’ εὐχῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, πιστὴ καὶ ἀφωσιωμένη Ἐπαρχία τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ Σεπτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφῇ, αἰσθανομένη πάντοτε μέσα εἰς τὴν καρδίαν της τὴν δύναμιν τῆς ἀνεκτιμήτου Αὐτῆς ἀγάπης, εὑρίσκεται κατά τάς ἡμέρας αὐτὰς εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διά νά προσκυνήσῃ τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἱερὰ καὶ Ὅσια του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας καί λάβῃ ἐκ τοῦ πλησίον τὰς θεοπειθεῖς Αὐτῆς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν, πρὸς πνευματικὴν καὶ ἠθικὴν ἐνίσχυσιν καὶ ἐνδυνάμωσιν εἰς τὸ δύσκολον μονοπάτι τῆς ζωῆς. Ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης δίδει ὅλην τὴν ἀγάπην, τὴν ἀφοσίωσιν, τὴν θυσίαν, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν νοημοσύνην Αὐτής, διά τὸ πνευματικὸν καλὸν καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν συμφέρον τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ θεόσωστος αὕτη Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εὐγνώμων πρὸς τὸν Πατέρα, Δεσπότην καὶ Αὐθέντην αὐτῆς διὰ τὴν πατρικὴν πρὸς αὐτὴν ἀγάπην καὶ τὸ στοργικὸν Αὐτοῦ ἐνδιαφέρον, θεωρεῖ τήν σημερινήν Κυριακήν ἱστορικὴν, μεγάλην καὶ χαρμόσυνον αὐτῆς ἑορτήν. «Πολυχρονισμένος, ἔνδοξος, τετιμημένος καὶ θεοφώτιστος» νά συνεχίσῃ ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης τὸ μέγα Αὐτῆς Πανορθόδοξον, Διαχριστιανικόν καί Διαθρησκειακόν ἀνεκτίμητον ἔργον, ἔργον ἀγάπης, εἰρήνης, διαλόγου, δικαιοσύνης, ἑνότητος, ἐλπίδος καὶ προβολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, εὐχόμεθα ταπεινώς, οἱ εὐλαβεῖς Προσκυνηταί, ὁ δέ Παντοκράτωρ Ἰησοὺς Χριστός, ὁ ὁποῖος κοσμεῖ τὸ ἱστορικόν Εἰκονοστάσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων ἐν Βενετίᾳ, χαρίζηται Αὐτῇ ἔτη πολλὰ καὶ ὑγιεινά, εἰρηνικὰ καὶ τετιμημένα, σωτήρια καὶ εὐκλεέστατα πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πρὸς ἀκώλυτον συνέχισιν τῆς ἱερωτάτης καὶ ὑψίστης Πατριαρχικῆς διακονίας καὶ ἀξίας πρὸς προβολὴν καὶ δόξαν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πρὸς Ὅν οἱ ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν αὐτῶν ὓπαρξιν, ἡμεῖς δὲ οἱ Κληρικοὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἡμῶν δόξαν καὶ τιμὴν».

 

Κατά τήν Αντιφώνησή Του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν Πόλιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, τὴν Κωνσταντινούπολιν τοῦ μικροῦ λείμματος τῶν Ὀρθοδόξων, τὸ ὁποῖον μετὰ καρτερίας καὶ ἐλπίδος αἴρει τὸν ἰδικόν του Σταυρόν. Σᾶς καλωσορίζομεν καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Τάφου ἐντὸς τοῦ ὁποίου παρέμεινε σιγῶν καὶ ἀνενεργὸς ὁ Σταυρωθεὶς Κύριός μας· εἰς τὸ Μετόχιον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἡ ὁποία εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν, ἔχουσα ὡς κεφαλὴν τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην της, σήμερον τὸν πολυφίλητον ἀδελφὸν Θεόφιλον Γ’, διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, κρατεῖ ἄσβεστον τὴν λαμπάδα τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, συνεχίζει τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην του καὶ αἴρει τὸν ἰδικόν της Σταυρόν. Αὐτὸ τὸ Σταυρικὸν ἦθος τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν κηρύττει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία εἰς Ἀνατολὴν καὶ Δύσιν καὶ καλεῖ ὅλα τὰ τέκνα της νὰ τὸ ἐνστερνισθοῦν, ἀνεξαρτήτως τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου εἰς τὸν ὁποῖον ζοῦν, ἀνεξαρτήτως τοῦ περιβάλλοντος αὐτῶν, ἐὰν εἶναι ὁμόδοξον ἤ ἑτερόδοξον, ὁμόθρησκον ἤ ἑτερόθρησκον, διότι δὲν εἶναι ὁ τόπος ὁ ἁγιάζων ἀλλὰ ὁ τρόπος τοῦ βίου, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. Καὶ λέγομεν ταῦτα ἀπευθυνόμενοι ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἐξ Ἑλλάδος εὐλαβεῖς προσκυνητὰς τοὺς προερχομένους ἐξ Ἐδέσσης τῆς Μακεδονίας καὶ ἐκ Κρήτης, ἔνθα ἀπὸ αἰώνων θάλλει καὶ ἀποδίδει πολυκάρπως καὶ καλλικάρπως τὸ δένδρον τῆς πατρῴας πίστεως καὶ εὐσεβείας, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητὰς ἐξ Ἰταλίας, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης καὶ λίαν ἀγαπητοῦ ὁμογαλάκτου ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ κυρίου Γενναδίου, φίλου καὶ συνοδοιπόρου ἡμῶν ἐκ τῶν ἑδράνων τῆς κατὰ Χάλκην Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, συγκυρηναίου εἰς τὴν ἄρσιν τοῦ Σταυροῦ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ συνοδοιπόρου καὶ συνδιοικητοῦ καὶ συναγωνιστοῦ, ὑπὸ τὴν πεπνυμένην ποιμαντορίαν τοῦ ὁποίου ἡ ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις πορεύεται ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καὶ ἀπὸ ἐπιτυχίας εἰς ἐπιτυχίαν. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησίν σας, φίλτατε ἀδελφέ κύριε Γεννάδιε, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης παρέχει στοργικὴν μέριμναν εἰς τοὺς ἐν Ἰταλίᾳ Ὀρθοδόξους φοιτητὰς καὶ πιστούς, τοὺς ἐλθόντας αὐτόσε εἴτε διὰ νὰ σπουδάσουν εἰς τὰ περιώνυμα Πανεπιστήμια τῆς χώρας ταύτης εἴτε διὰ νὰ δραστηριοποιηθοῦν ἐπιστημονικῶς ἢ ἐπαγγγελματικῶς εἰς αὐτήν∙ τηρεῖ ἀσβέστους τὰς λυχνίας τῶν ἱστορικῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων ἐν Βενετίᾳ, Τεργέστῃ, Νεαπόλει καὶ ἀλλαχοῦ καὶ ἀνάπτει καὶ πάλιν αὐτὰς τῶν ἐν Νοτίῳ Ἰταλίᾳ ἱστορικῶν Μονῶν∙ ἐργάζεται ἀόκνως διὰ τὴν καλλιέργειαν ἀγαστῶν σχέσεων μετὰ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἐν Ἰταλίᾳ παρουσιῶν καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας∙ καρπὸς τῶν μακροχρονίων προσπαθειῶν σας εἶναι ἡ προσφάτως ὑπογραφεῖσα συμφωνία (INTESA) μεταξὺ τῆς ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης καὶ τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους, διὰ τῆς ὁποίας ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς σας ἀναγνωρίζεται πλέον ἐπισήμως καὶ ὑπὸ τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν καὶ ἀποκτᾷ τὰ αὐτὰ νομικὰ δικαιώματα πρὸς τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν∙ ὡσαύτως χαιρετίζομεν τὴν σύστασιν καὶ κατὰ πάντα εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, ἅγιε ἀδελφέ κύριε Γεννάδιε, Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, ἡ ὁποία, ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἀναλόγων Συνελεύσεων, συνεστήθησαν μετ’ ἀπόφασιν τῆς Δ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης μὲ στόχον τὴν καλλιέργειαν σχέσεων ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἐκτὸς τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν διαβιούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πρὸς θεραπείαν τῶν ἀνακυπτόντων τυχὸν προβλημάτων, κυρίως δὲ πρὸς σφυρηλάτησιν τῆς μεταξὺ αὐτῶν ἑνότητος, ὥστε νὰ δίδεται μαρτυρία χριστιανική, μαρτυρία σταυροαναστάσιμος, εἰς τὸν σύγχρονον ἀποχριστιανοποιούμενον, δυστυχῶς, κόσμον, εἰς ἕνα κόσμον αὐτονομημένον ἠθικῶς καί ἀποστατοῦντα. Συνεχίσατε, ἅγιε ἀδελφέ Γεννάδιε, ὁμοῦ μετὰ τῶν συνεργῶν σας ἐν Κυρίῳ καὶ τῶν κατὰ πνεῦμα τέκνων σας τὴν σταυροαναστάσιμον διακονίαν σας ἐν Ἰταλίᾳ, εἰς τὴν χώραν τῶν ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως τῆς πρώτης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας τῆς ἑνιαίας Ἐκκλησίας, εἰς τὴν παράδοσιν τῆς ὁποίας πάντες ἀναφερόμεθα ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ νὰ διατηρήσωμεν ἄμωμον καὶ ἀνόθευτον τὴν κληροδοτηθεῖσαν ἡμῖν πίστιν, ἀφ’ ἐτέρου δὲ διὰ νὰ λάβωμεν δύναμιν ὥστε νὰ ἀνταπεξέλθωμεν εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ βίου τούτου, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐργασθῶμεν πάντες ἵνα καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως. Εὐχόμεθα πατρικῶς, ἡ χάρις τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Παναγίου Τάφου, δηλαδὴ ἡ χάρις τοῦ Σταυρωθέντος, Ταφέντος καὶ Ἀναστάντος Κυρίου, νὰ ἐκχέεται πλουσίως εἰς ὅλους ἐσᾶς, τὰς πόλεις, τοὺς οἴκους καὶ τοὺς οἰκείους σας, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Ἁγίας Μητρός Του, τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

Για το Γραφείο Τύπου

Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Ευάγγελος Υφαντίδης

Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ