Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική παράβαση, θα γίνονται χωρίς την επιβολή προστίμου οι διορθώσεις στις δηλώσεις Ε2 όσων εκμισθώνουν ακίνητα.

Αντιθέτως, το προβλεπόμενο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής ιδιόχρησης ακινήτου, γιατί αυτό αποτελεί εισόδημα και ως εκ τούτου υπάρχει φορολογική παράβαση.
Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) με αφορμή διάφορα ερωτήματα, που τίθενται σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων του εντύπου Ε2, το οποίο αποτελεί συνυποβαλλόμενο έντυπο με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ELLINIKI-GNOMI(FOTO)

Αναλυτικότερα, η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι:

Εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Eπομένως, αν τροποποιούνται στοιχεία του Ε2 από τα οποία δεν προκύπτει επιπλέον φόρος, δεν αποκρύπτεται φορολογητέα ύλη και γενικά, αν οι διορθώσεις αυτές αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Π.χ. δεν επιβάλλεται πρόστιμο:

A. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2
– κενού κτίσματος,
– δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας έως διακόσια (200) τ.μ. από γονέα σε τέκνο ή από τέκνο σε γονέα,
καθώς και στην περιπτωση συμπλήρωσης ή την διόρθωσης αριθμού παροχής ρεύματος ή τετραγωνικών μέτρων ήδη δηλωθέντος μισθωμένου ακινήτου.

B. Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην δεύτερη σελίδα στον πίνακα ΙΙ
– αγοράς, μεταβίβασης, δήλωσης ημιτελούς κτίσματος.

Επισημαίνεται, ότι ο ψιλός κύριος ακινήτου είναι υπόχρεος να συμπληρώσει τον πίνακα ΙΙ μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης ή απόκτησης ακινήτου ή στην περίπτωση ημιτελούς ακινήτου. Αντιθέτως δεν είναι υπόχρεος στη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 σε καμία περίπτωση.