Συγκροτήθηκε η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή

Για την αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην χώρα μας!
-Ή Επιτροπή αυτή θα αλλάξει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, προκειμένου αυτές να αναπροσαρμοστούν και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές τους τιμές, που είναι πολύ χαμηλότερες, λόγω της κρίσης!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Ενεργοποιήθηκε η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή για την αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην χώρα μας!
Αφού πέρασαν αρκετοί μήνες από την ψήφιση του Επικαιροποιημένου Μνημονίου, που προέβλεπε, ότι μέσα στο β΄εξάμηνο του 2016 θα έπρεπε να αλλάξουν οι
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για να προσαρμοστούν στις εμπορικές και να ισχύσουν από 1.1.2017, η Κυβέρνηση δέησε τώρα να ενεργοποιήσει
την Συντονιστική Επιτροπή για τον καθορισμό τους, ενώ απομένουν, πλέον, μόλις τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο για να καταλήξει στις τελικές αποφάσεις, που θα ψηφιστούν τον Δεκέμβριο, όπως προβλέπει το Μνημόνιο.
Έτσι, ενόψει της αξιολόγησης, που ξεκινά με την επάνοδο των τεχνικών κλιμακίων των Θεσμών στην χώρα μας, η Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε απόφαση, η οποία ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με Νόμο την 1η Αυγούστου. Η απόφαση προβλέπει, ότι η Επιτροπή θα συνεδριάζει όσο συχνά κριθεί αναγκαίο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις Κυβερνητικά
στελέχη και Φορείς του Δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς
παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα, που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της, ενώ η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους
φορείς και τις Υπηρεσίες και να λαμβάνει εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ικανό δείγμα πωλήσεων ακινήτων για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακίνητα σε όλη την χώρα!

Με βάση τον Νόμο, που ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2017, στην Διαρκή Επιτροπή συμμετέχουν οι εξής: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, δ) ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, ε) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως μέλη της Επιτροπής.
Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως, επίσης, με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Το πρόβλημα, όμως, που διαπιστώνουν οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία αυτή, είναι, ότι λόγω της κρίσης στην κτηματαγορά, δεν υπάρχει ικανό δείγμα πωλήσεων ακινήτων για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακίνητα σε όλη την χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και σε περιπτώσεις, όπου οι τιμές ζώνης των ακινήτων θα μειωθούν, δεν προβλέπεται να μειωθούν αντίστοιχα και οι φόροι των ακινήτων, αφού στο Μνημόνιο προβλέπεται, ότι ο στόχος είσπραξης από τον ΕΝΦΙΑ παραμένει ο ίδιος και άρα θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού του για να μη χάσει έσοδα το δημόσιο από το 2018 που θα εφαρμοστούν οι νέες τιμές.