Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις κατασχέσεις

Στις οποίες μπορεί να προβεί η Εφορία, ακόμη και για χρέη προς το Δημόσιο, που είναι μικρότερα των 500 ευρώ!

-Πότε μπορεί το Δημόσιο να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του οφειλέτη ή του ενοικιαστή του !

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε έως τώρα, ότι σχύουν στην Ελλάδα, όταν κάποιος χρωστάει κάτω από 500 ευρώ στην Εφορία, δεν επιτρέπεται να υποστεί κατάσχεση ακινήτων ή χρηματικών ποσών, που βρίσκονται στις καταθέσεις του ή στα χέρια του οφειλέτη, καθώς ισχύει το ακατάσχετο για οφειλές ύψους έως 500 ευρώ.

Ωστόσο, όμως, στην πράξη αυτό δεν ισχύει, καθώς η Εφορία ακόμα και για 200 ευρώ χρέος προς το Δημόσιο, μπορεί να προβεί σε κατάσχεση ποσών, που βρίσκονται  «εις χείρας τρίτων», να πάρει, δηλαδή τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του ή του ενοικιαστή του οφειλέτη!

Έτσι η Εφορία μπορεί να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του (μέσω του λογιστηρίου, που του καταβάλλει τον μισθό) ή του ενοικιαστή, που του πληρώνει το ενοίκιο (πριν το καταθέσει αυτός σε τραπεζικό λογαριασμό) κλπ..

Αυτό προκύπτει από το νέο εγχειρίδιο για θέματα φορολογίας και κατασχέσεων, που εξέδωσε η αρμόδια Αρχή, που εξηγεί με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, το τι ισχύει πρακτικά σε κάθε περίπτωση οφειλέτη.

Κατωτέρω αναφέρουμε ορισμένα ερωτήματα από αυτά, με τις απαντήσεις τους, όπως περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

 

  1. Ποιά μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος; -Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, τα μέτρα, που προβλέπονται είναι:

α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,

β) Κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

 

  1. Ποιά είναι η προδικασία, πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης; -Για οφειλές, για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1/1/2014 και εξής, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από την φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής (ή υπερημερίας αντίστοιχα), με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

 

  1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδιαδικασίας; -Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του επείγοντος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κατ’ άρθρο 49 του Ν. 4174/2013 και κατ’ άρθρο 8 του Ν.Δ. 356/1974).

 

  1. Ποιές είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου; -Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

 

  1. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό; -Όχι.

 

  1. Πότε υποχρεούται ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού; -Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά από την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις

(4) μήνες από την κατάσχεση, ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..

 

  1. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά από την πάροδο τωνννόμιμων προθεσμιών επιφέρει ακυρότητα αυτού; -Όχι.

 

  1. Με ποιόν τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού; -Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

 

  1. Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή; -Μετά από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.