(c)ellinikignomi

-Νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή τον Σεπτέμβριο, απλουστεύονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε πρώτη φάση για την μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου, βρίσκεται ήδη το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου, ρυθμίζεται το πλαίσιο της άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων για τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας, δηλαδή την μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα.
Με βάση τον προγραμματισμό, ακολουθεί, σε δεύτερο χρόνο, η απλούστευση στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ), στα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας, ενώ ο στόχος είναι, έως το τέλος του 2018 να έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των οικονομικών κλάδων.
Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση βασίζεται, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, στο τρίπτυχο ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, γνωστοποίηση και έγκριση, ενώ γίνεται ανάλυση ρίσκου, με βάση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και αυτές ταξινομούνται με την χρήση ΚΑΔ. Βασικό εργαλείο του νέου συστήματος αποτελεί το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει όλη την διαδικασία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος.

Ποιές βασικές αλλαγές εισάγει το Σχέδιο Νόμου για την λειτουργία μιάς επιχείρησης

Οι βασικές αλλαγές, που εισάγει το Σχέδιο Νόμου, είναι οι εξής:
– Για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, δεν θα απαιτείται άδεια λειτουργίας. Αυτή η υποχρέωση αντικαθίσταται από την γνωστοποίηση στην αρμόδια Αρχή της λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
– Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης, μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία της δραστηριότητας.
Τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της και δεν προσκομίζονται στην Διοίκηση.
– Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές. Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα είναι δειγματοληπτικοί, θα γίνονται εκ των υστέρων, δηλαδή θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.
– Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο από 100 ευρώ έως 20.000 ευρώ.
– Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με προηγούμενη έγκριση, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 500 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ακόμη και ολική, μερική, προσωρινή, οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
– Ως έγκριση (σ.σ. μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία) ορίζεται κάθε εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία, που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη όταν π.χ. η άσκηση της δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος.

Για την μεταποίηση τροφίμων και ποτών προβλέπονται τα εξής αλλαγές:

– Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με γνωστοποίηση (σ.σ. εξαιρούνται ορισμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις παραγωγής ζάχαρης, παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής). Η διαδικασία της γνωστοποίησης επεκτείνεται στις περιπτώσεις, για τις οποίες ισχύει σήμερα η αναγγελία έναρξης λειτουργίας.
– Τα δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.
– Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (εξαιρείται η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού). Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται καταχώριση των δραστηριοτήτων.
– Η διαδικασία «καταχώρισης» μετατρέπεται σε διαδικασία καταχώρισης χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγράφων και αυτοψίας.
– Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από διαδικασία μίας έγκρισης.
– Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Εξαίρεση αποτελούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και η παραγωγή και η εμφιάλωση νερού.

Για τις τουριστικές δραστηριότητες προβλέπεται μεταξύ των άλλων, ότι:

– Η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) εντός 28 ημερών, από 50, που είναι σήμερα. Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ο χρόνος του ΕΣΛ θα μειωθεί στις 10 ημέρες, ενώ μετά την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος το ΕΣΛ θα αντικατασταθεί με γνωστοποίηση.
– Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.
– Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή τους.
– Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται για καταλύματα δυναμικότητας 51 κλινών και άνω, από 20 και άνω που είναι σήμερα.
– Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου.
– Σε ότι αφορά τις πισίνες η άδεια αντικαθίσταται με γνωστοποίηση.

Τέλος, σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θα ισχύσουν τα εξής:

– Για την λειτουργία απαιτείται γνωστοποίηση στον Δήμο (ή ΚΕΠ) και μετέπειτα σε ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.
– Απαιτείται απλή γνωστοποίηση για την χρήση μουσικής, διατήρηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.
– Μηδενίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, από 30 ημέρες που είναι σήμερα.
– Σχετικά με την προέγκριση απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας δόμησης.

exagoges

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ