(c)elliniki-gnomi.eu

-Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι νέοι επιχειρηματίες για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, που θεωρούνται από φορολογικής και ασφαλιστικής άποψης, οι πιό συμφέρουσες λύσεις!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, στην Εφορία σπεύδουν τις ημέρες αυτές χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες σε όλη την Ελλάδα για να κλείσουν τα βιβλία τους ή να μετασχηματίσουν τις εταιρείες τους, προκειμένου να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις, που έρχονται το 2017, με την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νόμου. Η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων.
Αυτό σημαίνει, ότι όσοι διακόψουν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 για να κλείσουν τα βιβλία τους, χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο. Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών, θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Οι αρμόδιες ΔΟΥ, προς τις οποίες υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής εργασιών, δεν ζητούν, πλέον, την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών στοιχείων, ενώ ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών, παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS, αν μετά την ημερομηνία διακοπής, που δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.) καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία.

Τι ελέγχει η Εφορία προκειμένου να κλείσει τα βιβλία των επιχειρήσεων και να διακόψει την λειτουργία τους

Ειδικότερα, για την διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
-Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία, μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία, που δημιουργούν οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ).
-Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα:
α. Διερευνάται, αν έχουν δηλωθεί από Κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς τον φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
β. Διερευνάται, αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
-Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ελέγχεται, αν μετά την δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ – πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Αρκετοί επιλέγουν την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της εταιρείας του ενός ευρώ, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών νέων επιχειρηματικών προσπαθειών

Πολλοί φορολογούμενοι έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα βιβλία τους διακόπτοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αναζητώντας άλλους τρόπους να αμείβονται, ενώ εκτιμάται, ότι δεν θα είναι λίγοι αυτοί, που θα κλείσουν τα βιβλία τους και θα συνεχίσουν να ασκούν παράνομα το επάγγελμά τους, χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις.
Αρκετοί επιλέγουν να ελιχθούν μέσα στο νέο πλαίσιο, αλλάζοντας την νομική μορφή της εταιρείας τους ή προχωρώντας στην σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της εταιρείας του ενός ευρώ, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
Όπως δηλώνουν έμπειροι φοροτεχνικοί, με τα νέα μέτρα δεν έχει νόημα ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, και να καταβάλλει φόρο μερισμάτων σαν να είχε Ανώνυμη Εταιρεία ή ΕΠΕ. Για μικρά κέρδη της τάξεως των 5.000 – 30.000 ευρώ, μια οικονομική λύση είναι μάλλον η ατομική επιχείρηση.
Σε άλλες περιπτώσεις, η ΙΚΕ θεωρείται πιο «φθηνή» λύση, καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, αφού με το ισχύον καθεστώς, στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής, χωρίς κατ΄ ανάγκη να είναι μέτοχος.
Οι μέτοχοι, εφ’ όσον είναι περισσότεροι του ενός, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Η ΙΚΕ φορολογείται με συντελεστή 29% επί των κερδών της, ενώ επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 15% επί των μερισμάτων.