Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) αναζητεί για το καλοκαίρι 2015 τέσσερις μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.
Συνολικά περίπου 500 βραβευθέντες από 90 χώρες θα προσκληθούν για μια παραμονή στη Γερμανία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων (που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από 24.6 έως 24.7.2015) .images
Κατά τη διαμονή τους στη Γερμανία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ως μέλη μιας διεθνούς ομάδας πόλεις της Γερμανίας και να φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες από γερμανικές οικογένειες με κατά το δυνατόν συνομήλικα παιδιά και να επισκεφθούν μαζί τους το σχολείο. Πέραν αυτού, έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε αθλητικές και νεανικές εκδηλώσεις καθώς επίσης σε πανεπιστήμια, μουσεία, θέατρα και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, ώστε οι επισκέπτες να αποκομίσουν μια σύγχρονη και αυθεντική εικόνα της Γερμανίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια τα οποία:
– κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 15ο έτος της ηλικίας τους αλλά όχι το 18ο,
– θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Γερμανικών για τουλάχιστον δύο χρόνια και η περίοδος διακοπής διδασκαλίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος,
– έχουν γλωσσικές ικανότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο επίπεδο Α2 ή δυνατόν στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Πλαισίου Γλωσσομάθειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
– έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο μάθημα των γερμανικών,
– έχουν μια καλή γενική μόρφωση,
– μπορούν να προσαρμοστούν καλά στην οικογένεια που θα τους φιλοξενήσει,
– έχουν ελληνική υπηκοότητα και την μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα,
– δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα και τα γερμανικά να δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, από οποιαδήποτε γερμανόφωνη χώρα κι αν προέρχονται,
– δεν έχουν επισκεφτεί και δεν σκοπεύουν να επισκεφτούν εντός του 2015 τη Γερμανία στο πλαίσιο κάποιου επίσημου προγράμματος, και
– δεν προέρχονται από τις τάξεις των τελειοφοίτων, δηλ. από την Γ’ Λυκείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής

– Εκθέσεις αξιολόγησης από τα σχολεία του μαθητή στη γερμανική γλώσσα ή στην ελληνική συνοδευόμενες από μετάφραση στη γερμανική γλώσσα.
– Έντυπο με τα ατομικά στοιχεία του μαθητή ευδιάκριτα συμπληρωμένο με κεφαλαίους (λατινικούς) χαρακτήρες.
– Έλεγχο επίδοσης του μαθητή.
– Ιδιόχειρη ψηφιοποιημένη (σκαναρισμένη) επιστολή στη γερμανική γλώσσα, στην οποία θα παρουσιάζονται τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα (το πολύ 2 σελίδες).
Επιστολή για τα κίνητρα συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν μια επιστολή (ιδιοχείρως), η οποία να απαντά σε μερικά (4-5) από τα ακόλουθα ερωτήματα:
● Γιατί επιθυμείς να ταξιδέψεις στη Γερμανία;
● Ποιά γερμανική πόλη θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί; Τί γνωρίζεις ήδη για αυτήν;
● Ποιά γερμανική προσωπικότητα γνωρίζεις; Αφηγήσου κάτι γι’ αυτήν! (Μπορεί να είναι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο, λόγου χάρη κάποιος συγγραφέας, μουσικός ή ένα μουσικό σχήμα, ένας αθλητής, ηθοποιός ή μοντέλο ή κάποιος φανταστικός χαρακτήρας από κάποια ταινία, ή βιβλίο).
● Αφηγήσου κάτι για τον εαυτό σου.
● Ποιά εικόνα της Ελλάδας θέλεις να μεταφέρεις στη Γερμανία;
● Ποιές διαφορές και ποιά κοινά έχουν η πατρίδα σου και η Γερμανία;
● Τί ήθελες πάντα να πεις στους άλλους για τον εαυτό σου;
● Τί θα ήθελες να μάθεις κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στη Γερμανία και τί θα ήθελες να δείξεις σε άλλους;

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών που θα προταθούν από τα σχολεία τους, θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιοποιημένες (σκαναρισμένες) το αργότερο έως την 20ή Μαρτίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HYPERLINK «mailto:ku-s1@athe.diplo.de» ku-s1@athe.diplo.de
Διαδικασία επιλογής
H επιλογή των βραβευθέντων θα γίνει από μια ανεξάρτητη επιτροπή βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Αποκλείεται η δικαστική οδός. Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν γραπτώς έως την 15η Απριλίου 2015 για το αποτέλεσμα της αίτησης συμμετοχής τους.
Αναλυτική αναφορά
Όλοι οι βραβευθέντες θα πρέπει να συντάξουν αναλυτική αναφορά για τις εντυπώσεις τους από την Γερμανία στη γερμανική γλώσσα και να την καταθέσουν το αργότερο έως την 15η Οκτωβρίου 2015 στην Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) στην Βόννη και στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα ( HYPERLINK «mailto:ku-100@athe.diplo.de» ku-100@athe.diplo.de).
Για αιτήσεις συμμετοχής:

http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/el/06/Schueler__und__Jugendaustausch/Praemienprogramm__des__PAD.html

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!

PRÄMIENPROGRAMM DES DEUTSCHEN PÄDAGOGISCHEN AUSTAUSCHDIENSTES 2015

 

Der deutsche Pädagogische Austauschdienst (PAD) sucht für den Sommer 2015 vier griechische Schüler/-innen, die sich besonders beim Erlernen der deutschen Sprache ausgezeichnet haben.

 

Insgesamt werden circa 500 Preisträger aus 90 Ländern eingeladen, um an einem 4-wöchigen Deutschlandaufenthalt (voraussichtlich vom 24.6 bis 24.07.2015) teilzunehmen.

 

Dort wird den Schülern die Gelegenheit gegeben, in einer internationalen Gruppe deutsche Städte kennen zu lernen, sowie zwei Wochen in einer deutschen Familie mit möglichst gleichaltrigen Gastgeschwistern zu leben und die Schule zu besuchen. Ferner ist der Besuch von Jugend- und Sportveranstaltungen sowie Universitäten, Museen, Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen zur Vermittlung eines modernen und authentischen Deutschlandbilds geplant.

 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

 

Teilnehmen können Jungen und Mädchen, die:

– 15 bis 17 Jahre alt sind und zum Zeitpunkt der Programmteilnahme noch nicht volljährig sind,

– mindestens 2 Jahre Deutschunterricht an einer öffentlichen oder privaten griechischen Schule hatten und nicht länger als ein Jahr unterbrochen haben,

– Sprachniveau mindestens A2, möglichst B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) erreichen,

– im Deutschunterricht besonders engagiert mitarbeiten,

– eine gute Allgemeinbildung haben,

– sich gut in eine Gastfamilie integrieren können,

– griechische Staatsangehörige sind und in Griechenland ihren ständigen Wohnsitz haben,

– nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen bzw. nicht deutsche Muttersprachler sind – unabhängig aus welchem deutschsprachigen Land kommend,

– im Jahr 2015 nicht bereits Deutschland im Rahmen eines offiziellen Programms besucht haben oder besuchen werden und

– nicht aus den Abschlussklassen (d.h. 3. Lyzeumsklasse) ihrer Schule kommen.

 

NOTWENDIGE UNTERLAGEN

 

– Schulbeurteilungen in deutscher Sprache oder in griechischer Sprache mit Übersetzung in die deutsche Sprache,

– Personalbogen (gut lesbar in Blockschrift),

– Zwischenzeugnis,

– handschriftliches eingescanntes Motivationsschreiben in deutscher Sprache (max. 2 Seiten),

 

 

 

MOTIVATIONSSCHREIBEN

 

Die Bewerber müssen das Motivationsschreiben auf Deutsch (handschriftlich) selbst verfassen, das auf einige der folgenden Punkte (4-5) eingehen sollte:

 

  • Warum möchtest Du nach Deutschland fahren?
  • Welche deutsche Stadt würdest Du gern besuchen? Was weißt Du bereits über diese Stadt?
  • Welche deutsche Persönlichkeit kennst Du? Erzähle etwas über sie! (Es kann sich hier um eine reale Person, wie zum Beispiel einen Schriftsteller, einen Musiker oder eine Musikgruppe, einen Sportler, einen Schauspieler, ein Model usw. oder auch um eine fiktive Person aus einem Film oder Buch handeln).
  • Erzähle etwas über Dich selbst.
  • Welches Bild von Griechenland willst Du in Deutschland vermitteln?
  • Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten haben Deine Heimat und Dein Zielland?
  • Was wolltest Du anderen schon immer einmal über Dich vermitteln?
  • Was möchtest Du während Deines Aufenthaltes in Deutschland erlernen und was anderen beibringen?

 

EINSENDESCHLUSS

 

Die Unterlagen der von den Schulen vorgeschlagenen Schüler/-innen müssen bis spätestens zum 20. März 2015 eingescannt an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: ku-s1@athe.diplo.de

 

AUSWAHLVERFAHREN

 

Nach Überprüfung der formalen Kriterien durch die Botschaft erfolgt die Auswahl der Preisträger durch eine unabhängige Kommission. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Bewerber werden schriftlich über das Ergebnis ihrer Bewerbung bis zum 15. April 2015 benachrichtigt.

 

BERICHT

 

Alle Preisträger müssen einen ausführlichen Bericht in deutscher Sprache über ihre Eindrücke in Deutschland anfertigen und diesen bis spätestens 15. Oktober 2015 an den PAD in Bonn und an das Kulturreferat der Deutschen Botschaft in Athen (ku-100@athe.diplo.de) senden.

 

Bewerbungsformulare unter:

http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/06/Schueler__und__Jugendaustausch/Praemienprogramm__des__PAD.html

 

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!

Γραφείο Τύπου
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας